I statsbudsjettet er det satt av midler til videre planlegging, prosjektering og andre forberedelser med sikte på anleggsstart i 2013 på deler av strekningen E39 Vadheim — Sande - Førde.

120 millioner kroner er foreslått til E 39 Torvund - Teigen. Prosjektet omfatter en om lag 5,5 kilometer lang strekning i Høyanger kommune. Om lag 2,6 kilometer blir lagt i tunnel. Bygging av gang- og sykkelvei og tilpassing til lokalvegsystemet inngår i prosjektet. Den nye veien vil føre til en innkorting av E39, Kyststamvegen, med 0,9 kilometer. Anleggsarbeidene tok til i desember 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten i desember 2012.

I budsjettforslaget er det satt av midler til å videreføre arbeidet med prosjektet E39 Anda ferjekai, og det er også foreslått midler til E39 Lavik ferjekai.

200 millioner er kroner er foreslått til E39 Kvivsvegen. Prosjektet omfatter omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kniven, med vel 17 kilometer ny vei fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveier og 1,5 kilometer gang— og sykkelvei. En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to bruer inngår også i prosjektet. Prosjektet vil gi ferjefri riksvei mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytte sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Anleggsarbeidet tok til i januar 2009, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i desember 2012.

Andre samferdselssaker fra Sogn og Fjordane:

  • 215 millioner kroner er foreslått til E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug. Prosjektet omfatter omlegging av en om lag 11 kilometer strekning. Ved Borlaug skal det bygges rundkjøring og ny bru for riksvei 52. Gjennom den trange, nederste delen av dalføret skal det bygges en om lag fire kilometer lang tunnel opp til Maristova. Utbyggingen vil fjerne fire rasutsatte punkt på strekningen. Ny Honung bru på E16 og forskjæringene til tunnelen ble utført som egen entreprise i 2011. Arbeidene på hovedentreprisen startet i september i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014.
  • I budsjettforslaget er det lagt opp til å fullfinansiere utbedringen av E16 på strekningen Seltun – Stuvane i Lærdal kommune.
  • For hele strekninga riksveg 15 Otta – Måløy er det foreslått en statlig ramme på 109,9 millioner kroner til investeringstiltak. Innenfor denne rammen har en prioritert midler til å videreføre strakstiltak i Strynefjellstunnelene i Sogn og Fjordane. Midlene i 2012 går i hovedsak til å utbedre gjenstående problemer med vannlekkasjer og skader på kjørebanen og isproblemer om vinteren. Tiltak for å sikre 4,2 meter frihøyde inngår også i arbeidet.
  • I tillegg prioriteres arbeid med en del mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak, blant annet videreføring av arbeidet med å utbedre strekningen Rise bru – Stryn øst.
  • I budsjettforslaget for 2012 er det lagt til grunn statlige midler til prosjektering av riksveg 5 Loftesnes bru, med sikte på anleggsstart i 2013.