Beskrivelse:

Dette området ble befart mens det lå snø på bakken, og løsmassedekket og potensiell jordskredfare er foreløpig ikke vurdert.

Det er flere nord-sørgående brattkanter og skrenter i området. Steinsprangblokk er observert under en del av de bratteste partiene. Brattkanter bak eksisterende bebyggelse: Brattkant øst for Steintrælien er kildeområde for steinsprang. Overheng og steinsprangblokk er observert ved nr. 17. Nøttveitlien 41, 22 og 16: Bratt fjellskrent. Nedre Nøttveit 58 til Smøråsveien 22: Bratt fjellskrent bak industriområde.

Konklusjon: De nevnte brattkanter ved etablert bebyggelse bør vurderes med tanke på steinsprang. Dette gjelder også alle brattkanter over 46o i utbyggingsområdet. Eventuelle områder med jordskredfare må plukkes ut og kartlegges.

NGU/BERGEN KOMMUNE