Det vil være behov for å bygge ut strømkabler og støtte utbyggingen av fornybar energi med opptil 90–100 milliarder kroner – for å nå politikernes ambisiøse mål før 2020. Det tilsvarer 20.000 kroner pr. innbygger i Norge.

Dette er nødvendig for å oppfylle klimaavtalen og det som trolig blir Norges forpliktelser i EUs fornybardirektiv.

**Les også:

Ikke lønnsom i dag**

Frp hardt ut mot «grønne luftslott» Satsingen på grønne energikilder vil kreve store investeringer:

  • 20–40 milliarder må til for å styrke strømnettet i og ut av Norge.
  • Investeringer i fornybar kraftproduksjon, som skal gi 30 TWh, vil betinge en direkte støtte på over 50 milliarder kroner.

Det siste er basert på en strømpris på 45 øre og at kostnadene tilsvarer utbyggingen av vindmøller på land

De to regjeringspartiene Senterpartiet og SV lover begge å gjøre Norge til en stormakt innen fornybar energi. Av de borgerlige partiene, er det særlig Venstre og KrF som er de ivrigste forkjemperne.

– Forbrukerne må betale

– Denne satsingen vil til syvende og sist bli betalt av forbrukerne. Enten må strømprisen opp, eller forbrukerne må skattlegges på en annen måte for å finansiere det, sier Espen Borgir Christophersen,områdeleder for fornybar krafti Enova.

Enova er statens foretak for miljøvennlig energi.

Statnett er i sluttfasen i arbeidet med en ny plan for nettinvesteringer i Norge. Investeringsdirektør Gunnar G. Løvås sier selskapet skrur opp investeringsplanene, blant annet på grunn av de forpliktelsene Norge kan få som en følge av EUs fornybardirektiv:

– Vi anslår at Statnett må investere opp mot 20–40 milliarder kroner i det norske sentralnettet og i utenlandskabler frem mot 2025, sier han.

Kraftoverskudd

Det foreligger planer om vindmøller i tusentall på fastlandet, bioenergi, mer effektiv vannkraftproduksjon og energiøkonomisering. Konsekvensen av alt dette vil bli et stort kraftoverskudd i Norge.

– Ny produksjon vil gi overskudd i systemet, og den må selges til utlandet, sier Løvås.

Derfor jobbes det med planer om bygging av en rekke strømkabler til utlandet. Statnett opplyser at det finnes konkrete planer om bygging av seks nye kabler til en samlet kostnad av vel 40 milliarder kroner. Det er investeringer Statnett vil dele med samarbeidende partnere i Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia.

Dyrt til havs

Men det stopper ikke her. Politikere på rekke og rad sier Norge skal bli en stormakt på havbaserte vindmøller. Det vil kreve utbygging av enda mer kabler og nett i Nordsjøen.

Statnett mener at et nett for å koble havvindmøller sammen i den sørlige delen av Nordsjøen, vil koste 30–40 milliarder kroner – bare på norsk side.

Og skal de mest ambisiøse planene om parker av havvindmøller i resten av Nordsjøen og Norskehavet også realiseres, må det bygges et ledningsnett til sjøs til en kostnad på rundt 150 milliarder kroner, ifølge Statnetts nettutviklingsplan.

Også Energirådet, et rådgivende organ for Olje— og energidepartementet, mener at det går mot høyere strømpriser.

Økonomiprofessor Finn R. Førsund ved Universitetet i Oslo sier at kraften fra havvindmøller kan komme til å koste «så «mye som kr 1,50 pr. kilowattime». Det er vel fem ganger mer enn det strømmen kostet på spotmarkedet før helgen.

– Tier om prisen

– Er det mulig med slike investeringer i fornybar energiproduksjon og strømnett uten at norske forbrukere må betale regningen i form av økte strømpriser?

– Nei, det tror jeg ikke. Strømprisen må opp. Det er uunngåelig, men det ønsker ikke forkjemperne å snakke om. Med flere overføringskabler til utlandet, vil vi få tilnærmet det samme prisnivået i Europa, sier Førsund.

Han legger til at det som ikke tas ut i form av økte strømpriser, må bevilges over statsbudsjettet. Det er ikke egnet til annet enn å skjule de reelle kostnadene.

– Politikerne utviser stor betalingsvillighet når det gjelder å bruke skattebetalernes penger på dette, sier Førsund.

Han sier kraftmarkedene integreres mer og mer, og at vi på sikt vil få et felleseuropeisk marked, lik det vi har i Norden nå.

– Lønnsomt

– Med lik strømpris i et felles europeisk kraftmarked, vil norske forbrukere betale det samme som forbrukere i andre deler avEuropa. Alternativet er at vi ikke bygger strømkabler til utlandet, da vil strømprisen i Norge bli veldig lav på grunn av det store kraftoverskuddet, sier Espen Borgir Christophersen i Enova.

Konserndirektør i Statnett, Gunnar Løvås, mener nordmenn ikke trenger frykte sterkt økende strømpriser. Han tror også kabelprosjektene til utlandet vil ha god lønnsomhet.

– En massiv utbygging av havvindmøller i Norge kan bare bli realisert gjennom internasjonale finansieringsordninger, som for eksempel grønne sertifikater. Dermed vil norske forbrukere bli skånet for å finansiere utbyggingen gjennom økte strømpriser, mener Løvås.

Hva mener du om strømpriser og fornybar energi?