• Jeg er i tvende sinn om det er riktig å oppnevne egen granskningskommisjon for å trenge til bunns i Rocknes-tragedien, sier Olav Akselsen (A) (bildet) som er leder i Stortingets næringskomité.

OLAV GARVIK

Verken Akselsen eller Høyres parlamentariske leder, Oddvard Nilsen, vil på stående fot applaudere kravet fra skipsreder Atle Jebsen om at det blir oppnevnt en bredt sammensatt granskningskommisjon. De sier til Bergens Tidende at de trenger mer tid før de kan konkludere om dette eventuelt er den mest hensiktsmessige fremgangsmåten.

De har registrert at fiskeriminister Svein Ludvigsen nå stiller seg åpen for ytterligere granskning, og de vil derfor avvente hva han konkret bestemmer seg for.

Nytt skrekkscenario?

Både Akselsen og Nilsen mener uansett at det er uholdbart om spekulasjonene omkring ulykkesårsaken lever videre.

— Det er viktig å få ro, for vi må unngå å få et nytt skrekkscenario liknende det vi har hatt omkring Utvik Senior-forliset, som fortsatt er uoppklart. Vi må gjøre alt for å unngå åpne sår, sier Akselsen.

— Jeg vil på det nåværende stadium langt fra avvise kravet om en granskningskommisjon, for her har vi å gjøre med en ulykke som er helt uforståelig for folk flest. Men jeg har likevel behov for å få vite mer, bl.a. om det ansvaret flaggstaten (Antigua og Barbuda) har. Dette må bli brakt på det rene i løpet av kort tid, sier Oddvard Nilsen.

- Skipsulykker daglig

Også Olav Akselsen grunngir sin tilbakeholdenhet med å vise til at det først og fremst er flaggstatens ansvar å rydde opp i uklarhetene. Av den grunn skulle også sjøforklaringen ideelt sett vært holdt i vedkommende land, påpeker han.

— Hvorfor er du ikke parat til å støtte tanken om egen granskningskommisjon?

— Både på bakgrunn av det jeg har nevnt om flaggstatens ansvar, og fordi det skjer skipsulykker så å si hver eneste dag i våre farvann. I dette tilfellet har vi å gjøre med et rederi som har valgt utflagging for å spare kostnader.

Men når det er sagt, vil jeg presisere at jeg er åpen for ytterligere granskning. En fast havarikommisjon, som det nå er gjort lovframlegg om, kan kanskje få i oppdrag å se nærmere også på dette forliset, sier Akselsen.

Havarikommisjon tar form

Regjeringen la i Stortinget 8. juni frem lovforslag om å etablere en felles havarikommisjon som skal samle kompetanse på ulykker både til sjøs, på jernbanen og i luften, i tillegg til alvorlige veitrafikkulykker. Den nåværende havarikommisjonen tar seg bare av ulykker på jernbanen og i sivil luftfart.

Hittil har skipsulykker vært domstolenes domene, gjennom sjøforklaring. Men allerede i 1999 foreslo Sjølovkomiteen at ordningen med sjøforklaringer burde oppheves og heller erstattet av en fast havarikommisjon. Dette kravet ble også reist etter Sleipner-ulykken.

Den nåværende havarikommisjonen har 18 ansatte. Med nye oppgaver vil staben øke til omkring 30.