Kritikken har vært massiv mot olje— og energiministeren etter at han flyttet kraftlinjen bort fra Førdedalen – der blant annet Sp-ordfører Karl Vidar Førde har eierinteresser – og over til Sørdalen naturreservat og Myklebustdalen.

Les hele uttalelsen til direktoratet her!

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sa opprinnelig nei til planene, men Statnett anket den videre. Opprinnelig skulle Direktoratet for naturforvaltning avgjort klagen, men miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) har selv hentet saken inn på sitt eget bord for å avgjøre den.

Sjelden hendelseSiden årtusenskiftet har det kun skjedd fire ganger at politisk ledelse i Miljøverndepartementet har grepet inn og overtatt sluttbehandlingen i en ankesak som berører et naturverneområde.

De har likevel sendt inn en uttalelse til klagebehandlingen som nå pågår. Direktoratet levner ingen tvil om hva de mener om saken:

Utvidelsen av et ryddebelte vil medføre hogst av flere trær, blant dem gamle furutrær. Toppkapping av trær vil føre til en svekket helsetilstand på trærne og gjøre dem utsatt for råtesopper og insektskader.

Selve mastene gir også store inngrep, og innebærer behov for rydding av mastepunktene i tillegg til byggetekniske tiltak.

Mastene er permanente inngrep som vil sette varige spor i naturreservatet.

Direktoratet mener i likhet med Fylkesmannen at det omsøkte tiltaket er i strid med verneformålet og kan påvirke verneverdiene nevneverdig.

Ikke dispensasjonDirektoratet peker også på at dispensasjonsbestemmelser for slike kraftlinjer er ment for unntakstilfeller. De mener dette tiltaket vil være i strid med verneformålet både på kort og lang sikt. Samlet sett mener de tiltaket går for langt ut over å være et bagatellmessig tiltak, som dispensasjonsbestemmelsen er ment å omfatte.

Konklusjonen deres er klar:

«Direktoratet mener det ikke er hjemmel for å gi dispensasjon til 420 kV-ledning gjennom Sørdalen naturreservat.»