To lastebilar skal gå i skytteltrafikk frå Alexela Sløvåg med ureina masse pakka i bigbags. Ved kai ventar båten som skal ta lasta til eit avfallsmottak i Tyskland.

— Vi er veldig, veldig glade for dette. Eg ønskjer berre å sjå den båten ta ut frå kai, seier ho.

Ventar på tysk løyve

Det er punktum for lang tids venting og endelause vonbrot når siste resten av dei stinkande jordmassane forsvinn frå Sløvåg og Gulen kommune.

_Les mer:

Krev millionar for Sløvåg-tap_

— Sjølv om dette har vore ei sak der tydelegvis alt kan skje, så har eg verkeleg tru på at det går i orden denne gongen, seier Brosvik.

— Det er aldeles fantastisk for oss å tenkje på at dette no blir frakta vekk og tatt hand om på ein skikkeleg måte.

_Les også:

Vil ha 15 millionar til nytt omdømme_

Seksjonssjef Bjørn Bjørnstad i Statens Forureiningstilsyn (SFT) stadfestar at alt no ser ut til å liggje til rette for at så faktisk skal skje.

— Vi har fått signal frå tyske styresmakter at dei kjem til å gje importløyve for denne lasta. Vi håpar at det er i orden før helga, seier Bjørnstad.

_Les mer:

Dagbøter til Alexela Sløvåg_

Får dagbøter

Alexela Sløvåg har frist til 15. august på å fjerne dei siste 800 tonna med ureina jordmasse i tillegg til sekker med giftig slam frå dei øydelagde tankane. Greier dei ikkje det, ventar det dagbøter frå SFT.

— Lastinga skal starte fredag. Så lenge arbeidet går føre seg kontinuerleg, vil ikkje tvangsmulkta tre i kraft sjølv om det skulle gå litt over fristen, seier Bjørnstad.

_Les også:

Sa nei til rydding av Sløvåg-massar_

Alexela Sløvåg var sist vinter i gang med å fjerne dei ureina jordmassane, og hadde sendt rundt 1600 tonn av det til NOAS på Langøya da mottaket sa stopp.

Dei hadde da sjølv tatt prøver av massane dei tok imot, og desse viste langt høgare giftverdiar enn dei prøvene som på førehand var tilsendt frå Alexela.

Dermed kravde NOAS å få ta prøver av kvar einskild last før transport frå Gulen.

— SFT vurderte alternativa, og kom til at det ville gå raskare å late det tyske mottaket ta hand om stoffet, seier Bjørnstad.

Kartlegging er i gang

No ventar berre Alexela Sløvåg på at importløyvet frå Tyskland skal kome raskt, slik at båten slepp å bli liggjande på vent.

— Vårt mål er å vere ferdige med dette innan fristen den 15. august, slik at vi slepp dagbøter, seier advokat Erik Myhr Nilsen, som representerer selskapet.

I Gulen vurderer dei å gjere dagen da avfallet er borte til flaggdag.

— Vi har i alle fall sagt det på spøk, seier ordførar Trude Brosvik.

— Med dette avfallet av vegen håpar eg også at ein del av problema våre forsvinn.

— Kva slag problem?

— Først og fremst luktplagene. Dette har jo vore ein viktig faktor i sjukdomsbiletet til folk.

For samtidig som siste restane av ureininga forsvinn, er arbeidet med ei oppfølging av helseeffekten i gang. Onsdag hadde kommunen sitt første møte med Haukeland sjukehus, Universitetet i Bergen og Helsedirektoratet.

Dette skal vere eit prosjekt over minst fem år, og skal kartleggje og følgje opp alle effektane av eksplosjonsulykka.

— Dette er svaret på eitt av dei krava vi har stilt overfor staten, seier ordførar Trude Brosvik.

Bergens Tidende