— I året som er gått er det ikke gjort noe fysisk for å hindre at det samme skjer igjen, forteller entreprenør Jim Heldal i Nesttunvassdragets Venner.

I går ble det sendt ut flomvarsel for deler av Sør-Norge, men foreløpig slipper Hordaland unna. Det er bare snakk om tid før det skjer.

— Det er så fortvilende. Alle snakker og kommer med fine ord og flotte planer, men ingen av dem som har myndighet til å løse problemet gjør noe, sier Heldal.

— Og oss ignorerer de fullstendig.

Nesttunvassdragets Venner har fått utarbeidet en handlingsrapport fra BKK Rådgivning AS, som igjen er kvalitetssikret hos NVE. Den konkluderer med at noen få tiltak er tilstrekkelig for å gi en rimelig god flomsikring.

Det er snakk om få ukers arbeid til en kostnad av 5-7 millioner kroner. I forhold til utgiftene ved forrige flom på minimum 15 millioner er dette småbeløp, og særlig når vi ser for oss at vannmassene kan ødelegge igjen og igjen. Dette skjønner næringslivet på Nesttun, og er villig til å forskuttere beløpet bare arbeidet kommer i gang, forteller Terje Aarsand i venneforeningen.

Enkle tiltak

Rapporten peker på enkle vernetiltak. Det viktigste er å bruke Grimevannet som buffer, slik det ble gjort helt fra 1800-tallet frem til 1982. Da ble vannet tappet ned før store nedbørsdøgn, slik at demningen var i stand til å absorbere toppnedbøren.

Jim Heldal mener det haster, og legger til at det er fullt mulig å senke vannstanden med to meter i løpet av tre døgn.

I 1982 døde Lars Heldal som tok seg av denne reguleringen, og siden har vassdraget levd sitt eget liv. Slusene har forfalt, en av dem har satt seg fast, inntaket er grodd igjen. Ingen av dem som har ansvar bryr seg, opplyser Jim Heldal.

Rapporten til venneforeningen peker også på andre sikringstiltak. Det er snakk om å reparere to terskler, i Hopsvannet og Nesttunvannet, rense opp et gjengrodd overløpsrør i Hopsvannet og overvåke slusen i Myrdalsvannet. Alt enkle tiltak som er raskt og rimelig å gjennomføre.

Fylkesmannen griper inn

Men så enkelt er det likevel tydeligvis ikke, opplyser Atle Grimstad i Nesttunvassdragets Venner.

— Hovedproblemet har vært den lille Hopsfossen kraftstasjon. De mener de sitter på fallrettighetene, og har så langt ikke vært interessert i å bidra.

Fylkesmann Svein Alsaker har engasjert seg i problemet:

— Jeg er opptatt av at det finnes en beredskapsplan dersom vi skulle få en tilsvarende situasjon som i fjor. Det er ikke holdbart at Nesttun flommer over hvert år, i tillegg var det direkte farlig i fjor da elven grov vekk fundamentet under parkeringshuset. Det må settes i verk tiltak på kort og lang sikt, derfor har jeg innkalt partene, både dem som har ansvaret her, det vil si kommunen og kraftstasjonen, men også grunneiere, næringslivet og elvens venner.

Han opplyser videre at fylkesmannsembetet har bevilget 500.000 kroner til planleggingsarbeid.

Kommunal tiltaksplan

Hogne Hjelle i Vann og avløp har fått oppdraget på kommunens vegne:

— Etter flommen i fjor fikk vi i oppdrag å lage en tiltaksplan, og vi er nå ferdig med kartleggingsfasen. Vi peker på to hovedtiltak: Det raske er å magasinere nedbøren i Myrdalsvannet, Grimevannet og i Sædalen. I dag er det for liten tappekapasitet her, og de små slusene i Grimevannet må erstattes med nye og større.

— Hvem skal gjøre det?

— Hopsfossen kraftstasjon er rettighetshaver og må stå for arbeidet. Jeg forstår det slik at de er i gang med å engasjere entreprenør. Jeg er usikker på hvor fort jobben kan gjøres, men jeg antar at om en måned er dette ferdig, sier Hogne Hjelle.

Halvor Svendsen i Hopsfossen Kraftstasjon AS bekrefter dette:

— Vi styrer lukene og har ansvar for vedlikeholdet, men kan ikke ta på oss alle utgiftene. I forhold til flomtrusselen er det viktigste nå å få i verk strakstiltak, derfor er vi i gang med å installere fjernstyring av luken ved Myrdalsvannet. Det vil stå klart i løpet av 14 dager. Ved Grimevannet skal vi fjerne ventilene og sette på plass ny damluke, i første omgang med manuell styring. Dette vil være på plass i løpet av en måned.

Det ser ut til at saken løser seg, men vi får se om en måned.

MYE VANN: Det kan være gøy for noen når himmelens sluser åpner seg, men regningen blir stor. ARKIVFOTO: ARNE NILSEN
DRUKNET: I september i fjor ble Nestun Senter alene påført skader for 7 millioner kroner. I tillegg kom skader på de andre bedriftene på Nesttun og i Helldalen. ARKIVFOTO: ARNE NILSEN
Bergens Tidende
OVERSVØMMELSE: Slik så det ut i Loneveien på Nesttun 14. september i fjor. Foreløpig er det ikke gjort noe for å hindre tilsvarende i år. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ
Bergens Tidende