— Gaten skal bygges etter internasjonale standarder for universell utforming. Det vil si at vi skal legge til rette for at personer med funksjonshemninger også skal kunne ferdes i gaten uten vanskeligheter, sier prosjektleder Asbjørn Valen i Statens vegvesen.

Det vil ikke bli fortauskanter. Alle butikkinnganger skal bli planfrie. Gågaten skal stenges for vanlig trafikk, og bybanen skal sikres en trasé gjennom gaten. Gaten skal møbleres med trær og vannrenne, sykkelparkering og benker.

Østre Nesttunvei er ett av mange veitiltak i Bergensprogrammet, som er et samferdselssamarbeid mellom Statens vegvesen, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Mange veiprosjekter

Også flere andre veiprosjekter i Bergensprogrammet har oppstart i 2005. Det er allerede godt kjent at det skal graves i Håkonsgaten, deler av Nygårdsgaten og Vaskerelven. I mai står også Michael Krohnsgate for tur. Her skal det bygges gang- og sykkelvei på begge sider av gaten, for å legge bedre til rette for gående og syklende. Fartsgrensen skal senkes til 40 kilometer i timen, 30 på strekningen med mest bebyggelse. Det skal også komme fartsdumper i hele gaten. Målet med dette er å redusere gjennomgangstrafikken. Asbjørn Valen regner med at byggearbeidet vil være ferdig i februar 2006.

Solheimsgaten forlenges

Til høsten skal det bygges i Solheimsgaten. Prosjektet omfatter rundkjøring ved Gamle Nygårdsbro og forlengelse av Solheimsgaten. Dagens Solheimsgate skal forlenges fra Michael Krohnsgate til Møllendalsveien ved Gamle Nygårdsbro.

— Dette skal vi gjøre for å få et mer effektivt kryss på Danmarksplass, og for at Bybanen skal få bygge sin nye trasé, sier Valen.

Det nye anlegget vil lede trafikken fra Fjøsangerveien, Inndalsveien og Ibsensgate til rundkjøringen, og til Michael Krohnsgate via Solheimsgaten. På samme måte vil trafikken fra Michael Krohnsgate til Ibsensgate og sentrum ledes gjennom Solheimsgaten.

Når arbeidet i Solheimsgaten er ferdig, står Danmarks plass for tur.

— Vi skal ikke gjøre så mye her, men vi ønsker å endre trafikkmønsteret for å få redusert trafikkmengden. Hovedgrepet blir å fjerne venstrefeltet fra sør, som svinger ut i Michael Krohnsgate, sier Valen.

Valen regner med at arbeidet på Danmarks plass kan starte i løpet av sommeren 2006.

NY GÅGATE: Østre Nesttunvei skal ombygges til gågate etter internasjonale standarder for universell utforming. Det vil si at funksjonshemmete skal kunne ferdes fritt i gaten uten problemer. <p/> ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN