I tillegg til erstatning på 1,2 millioner kroner må Nera ut med nær en million i saksomkostninger til LO advokat Sigurd Øyvind Kambestad. Med egne saksomkostninger har trolig denne saken kostet Nera langt over tre millioner kroner.

Saken var spesiell da Frode Sørensen ble syk som følge av den måten han følte han ble behandlet på av sin leder. Det dreide seg ikke om åpenbar grov mobbing.

Skjerper lederes aktsomhet

Lagmannsretten stadfester tingrettens dom, og dette må anses som en klar skjerpelse av den aktsomheten ledere må utvise. Lagretten setter ikke krav til at den som mobber må være klar over det selv for at bedriften skal bli erstatningsansvarlig.

I dommen karakteriseres avdelingslederens atferd som utilbørlig, og lagmannsretten peker på at Frode Sørensen mot sin vilje ble overført til en annen avdeling uten at han, eller tillitsvalgte, fikk anledning til å øve noen innflytelse på det. Lagmannsretten finner det samlet sett overveiende sannsynlig at Sørensen ble utsatt for vedvarende nedverdigende atferd, både i form av et økende press om å yte mer og ved at han ikke fikk anledning til å øve slik innflytelse på egen arbeidssituasjon som arbeidsmiljøloven § 12 legger opp til.

Selv om det ikke er grunn til å anta at avdelingsleder forsto at han opptrådte på en måte som kunne skade Sørensen, er spørsmålet om han burde forstått at han faktisk forholdt seg på den måten overfor en medarbeider.

Nera vurderer anke

— Dette er en trist sak for alle involverte, sier organisasjonsdirektør Gro Hatleskog i Nera til Bergens Tidende.

— Vi tar til etterretning at lagmannsretten opprettholder dommen, til tross for at den selv erkjenner at det ikke foreligger noen bevis eller vitner til den påståtte utilbørlige opptreden fra overordnet. Til forskjell til hva som er tilfelle i tingretten, så er det i domspremissene denne gangen ikke snakk om noen bevisst mobbing. Vi mener at det i domspremissene foreligger feil bevisvurdering, og vi stiller spørsmål med om ikke aktsomhetsnormen med dette settes urimelig høyt. Vi vil nå studere dommen nærmere og vurdere en eventuell anke, sier Hatleskog.