OLAV GARVIK

Forventningene om rask og enkel saksbehandling steg mange hakk hos de mange barnehjemsofrene landet rundt da de lyttet til statsminister Kjell Magne Bondevik i går.

Terskelen for å få utbetalt erstatning blir lav, og kravet til bevis vil stort sett dreie seg om en «egenerklæring», for i 95 prosent av tilfellene der tidligere barnehjemsbarn klager over overgrep, snakker de sant, ifølge Bondevik.

Det er i første omgang Barne— og familiedepartementet som skal utarbeide konkrete retningslinjer for erstatningene, men Bondevik lot det skinne tydelig igjennom at anbefalingene fra Befring-utvalget vil bli fulgt.

Melding før påske

Etter det Bergens Tidende forstår er det meningen at overgrepssakene skal behandles av Billighetserstatningsutvalget, som er oppnevnt av Stortinget og ledes av tidligere høyesterettsdommer Arne Christiansen.

Informasjonssjef Ragnhild Samuelsberg i Barne- og familiedepartementet opplyser at arbeidet med å lage en stortingsmelding pågår for fullt og vil bli lagt frem tidlig i vår, i hvert fall før påske.

Maksimal utbetaling når det gjelder billighetserstatning er i dag 200.000 kroner, men det skjer absolutt unntaksvis, og ikke for overgrep av den art barnehjemsofrene har vært utsatt for. Seksuelle overgrepssaker som havner for domstolene har hittil hatt en øvre ramme på 150.000-200.000 kroner.

100 saker i året

— De som har vært utsatt for seksuelle overgrep og som er innvilget billighetserstatning, har vanligvis fått utbetalt mellom 80.000 og 150.000 kroner. Bare en del av disse sakene gjelder overgrep på barnehjem, sier rådgiver i Justissekretariatene, Geir Øvergård.

Det er dette organet som er sekretariat for Stortingets billighetserstatningsordning.

Øvergård opplyser videre til Bergens Tidende at det hittil i år er kommet inn 140 saker som gjelder ulike forhold ved barnevernet. Vanligvis har det på årsbasis dreid seg om ca. 100 slike saker.

Ingen foreldelsesfrist

— Behandlingstiden for denne type saker kan ta forholdsvis lang tid, av og til flere år, hvis det dreier seg om overgrep eller andre kritikkverdige forhold som ligger langt tilbake i tid. Det er ingen foreldelsesfrist for å få billighetserstatning. Til sammenlikning går det atskillig raskere å ta stilling til saker som gjelder pasientskadeerstatning, sier han.

— Er det naturlig at saker som gjelder overgrep på barnehjem blir overført til billighetserstatningsordningen?

— Slike saker behandles allerede i dag etter denne ordningen. Det er imidlertid opp til Stortinget å ta stilling til hvordan overgrepssakene i fremtiden skal håndteres. Dette gjelder også for erstatningskrav fra krigsbarn, samer, tatere og andre som er omtalt i stortingsmelding 44 (2003-2004), sier Øvergård.