• Forskjellsbehandling, sier Harald Michaelsen. Han får ikke bygge nøst der naboene fikk lov. Bergen kommune vedgår feil, men nekter byggetillatelse.

I 1998 søkte Harald Michaelsen om å fradele en nøstetomt på Hjellestad.

— Naboen min fikk tillatelse til å bygge nøst samme vinter. Det ligger 15 meter fra der jeg vil bygge mitt. En annen nabo fikk lov til å reise nøst i 1996. Det skal ligge vegg i vegg med mitt, sier Michaelsen.

Ventet i to år

Naboen fikk ja etter seks uker, Michaelsen fikk avslag etter syv måneder. Begrunnelsen var at arbeidet med kommunedelplanen for Mildehalvøyen var startet etter vedtak i hovedutvalg for byutvikling 13.10.97, og det gjaldt byggeforbud i strandsonen

Michaelsen mente seg utsatt for forskjellsbehandling. I klagen viser han til at også naboen søkte og fikk byggetillatelse etter at planarbeidet var igangsatt.

Det tok halvannet år før komité for byutvikling bekreftet avslaget. I saken skriver administrasjonen at naboens byggetillatelse gjelder «flytting og utvidelse av eksisterende naust og ikke et naust i tillegg til det eksisterende.

Dette er ikke riktig. I søknad om byggetillatelse stemplet 16.12.97 søkes det om nybygg og flytting av eksisterende nøst. Tegninger og kart viser det samme.

Likevel heter det i byggetillatelsen fra byggesaksavdelingen datert 20.1.98: «Byggetillatelse for flytting og utvidelse av naust gies i henhold til søknad stemplet byggesaksavdelingen 16.12.97. Det vises til tegninger stemplet 16.12.97.»

Gjentok feil

Fylkesmannen får klagesaken 15. november. Den bygger på feilen administrasjonen har gjort seg skyldig i. I avslaget fra fylkesmannen heter det at de to søknadene ikke kan sammenliknes. Den ene gjelder flytting og utvidelse av eksisterende nøst, Michaelsens søknad gjelder bygging av nytt nøst.

Michaelsen gir seg ikke. Han legger et voldsomt press på både fylkesmannen og byggesakssjefen. I april 2002 ber fylkesmannen om en forklaring fra kommunen.

Det tar kommunen fem måneder å svare på brevet. Nå innrømmes feilen:

«Det kan derfor ikke herske tvil om at det som faktisk er godkjent er oppføring av nytt naust delvis plassert på grunnen til eksisterende naust samtidig som eksisterende naust er tillatt flyttet.»

Det heter videre i brevet at klagesaken bygger på denne forståelsen. «En avviser derfor at det i vurderingen av påstand om forskjellsbehandling er lagt til grunn uriktig faktum i forhold til tillatelsen av 20.01.98.»

Dette skriver Fagerbakke selv om nettopp dette uriktige faktum gjentas i alle offentlige dokumenter som foreligger i saken.

Gir ikke opp

Man skulle tro at det nå ordnet seg for Michaelsen, men det gjør det ikke. For de nye opplysningene gjør ikke inntrykk på fylkesmannen.

«At det er brukt feil betegnelse i den saken får likevel ikke betydning for vurderingen av Deres saker...»

For når naboen fikk tillatelse til nybygg av nøst, innebar det en dispensasjon fra arealplanen, uten at det ble fattet formelt vedtak om dette. Dispensasjonen var ikke begrunnet, slik den skal være.

«Det er da ikke mulig for fylkesmannen å vurdere hvilke særlige grunner kommunen den gang bygget sitt vedtak på.»

Og det rammer selvfølgelig Michaelsen. For fylkesmannen kan dermed ikke vurdere om vedtaket er innholdsmessig riktig. Fylkesmannen mener det kan være grunn til å reise spørsmål om vedtaket er feil, og da er det ingen grunn til å gjenta feilen for Michaelsens vedkommende.

Michaelsen har brukt over 100.000 kroner til advokat så langt. Men han har ikke tenkt å gi seg.

— Dersom kommunen og fylkesmannen ikke gir seg, vurderer jeg å gå rettens vei. Jeg kan ikke godta dette avslaget.

REKKE AV NØST: Harald W. Michaelsen har søkt om å få bygge nøst ved siden av grunnmuren i bakgrunnen. Dette nøstet ble det gitt byggetillatelse til i 1996. På tomten mellom det røde og det brune nøstet ble det gitt byggetillatelse i 1998. Samme år fikk Michaelsen avslag på sin søknad. FOTO: ARNE NILSEN