Dermed forsterker fylkesmannen den kontrollen han har satte i verk for å sikre at kommunenes økonomi på ny drives i balanse. Tidligere har fylkesmannen sagt at lånene ikke må øke i realverdi.

— På bakgrunn av det senere utviklingen i kommunene sin økonomi, er det nødvendig å begrense nye låneopptak ytterligere i tiden fremover, sier fylkesmann Svein Alsaker.

Foreløpig har ikke byrådet full oversikt over hvordan det vil slå ut. Men det er gjort unntak for lån til sykehjem. Både nye investeringer innenfor skole, boliger til psykisk utviklingshemmede, barnehage, idrett og kultur vil bli rammet i den grad disse kreve nye låneopptak. Fylkesmannen åpner opp for at kommunen etter 1. august i år kan søke om nye låneopptak.

— Jeg ønsker å se hvordan byrådet makter å holde budsjettbalansen før jeg tar stilling til nye låneopptak.

Det er de store driftsunderskuddene kommunen har opparbeidet de siste årene som gjør at fylkesmannen setter bremsene på.

— Investeringene løser ut nye driftsutgifter. Vi må forsikre oss om at kommunen har økonomisk rygg til å bære disse utgiftene, sier Alsaker.