— Jeg synes vi skal ta en kamp - David mot Goliat, sa Nils Magne Blålid (SV) fra kommunestyrets talerstol.

Han støttet dermed Jakob Bjelland (Sp) som på vegne av flertallskoalisjonen i Stord hadde lagt frem forslag om å utsette vedtak i den etter hvert så omstridte saken om kloakkrenseanlegg.

I dag går en tredel av kloakken fra Stords 18.000 innbyggere urenset ut i sjø, men innen utgangen av 2015 krever Fylkesmannen at industrikommunen har et godkjent renseanlegg på plass. Det vil koste kommunen over 400 millioner kroner i investering.

EU-direktiv

Årsaken er et EU-direktiv som ble innført i 2010 som stiller krav til kloakkrensing i byer og tettsteder. Før var bare Østlandet omfattet av slike krav og deler av Bergen, men direktivet utvidet altså rensekravet til langt flere kommuner langs kysten, deriblant Askøy, Fjell og Os i Hordaland.

På Stord har strid om lokalisering av anlegget skapt stor debatt og protester fra innbyggere som kan få renseanlegget nær sine boliger.

Frykt for luktplager og utslipp til naturreservatet i Hystadmarkjo har gjort alternativet med renseanlegg i Valevågen svært omdiskutert, selv om det var denne tomten Stord vann og avløp KF gikk inn for i sin innstilling til kommunestyret i dag.

- Beslutningsvegring

I kommunestyret var det imidlertid så mange spørsmål til fagetatens utredning at kommunestyrepolitikerne brukte nærmere fire timer på å komme frem til at de egentlig ikke vet nok om kostnader og den rette plasseringen til å ta en beslutning.

— Jeg føler denne saken minner mest om spillet «Svarte Per», sa Katrin I. Ankervold (Ap).

— I utgangspunktet er jeg enig i utsetting, men dette kan minne om beslutningsvegring, advarte Sigbjørn Framnes (Frp). Han minnet om at kommunen allerede har fått utsatt frist for etablering av renseanlegg og at det vil vanke dagbøter dersom ikke anlegget er på plass innen utgangen av 2015.

- Lokaldemokratiet blir overkjørt

Et samlet kommunestyre gikk til slutt inn for å utsette saken og kreve en grundigere utredning av stedsvalg, kostnader og alternative tomter som kommunen selv rår over. De krever også en risiko- og sårbar analyse for alle alternativ inkludert en uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.

I tillegg vil de sende et brev til Miljøverndepartementet hvor de argumenterer for at lokaldemokratiet blir overkjørt av Staten og EU når en kommune på Stords størrelse blir pålagt å rense kloakken, til tross for at øyen er omringet av sjø med gode resipientforhold, slik både Harry Herstad (Ap) og Nils Magne Blålid (SV) påpekte.