Det skulle vært en rekke av bolighus i Myraskjenet i Laksevåg bydel, men er foreløpig bare en steinfylling. Nå krever byggesaksetaten og byrådet at firmaet Bygg Concept AS kjører vekk steinmassene og deponerer dem et annet sted.

Årsaken er at kommunen mener steinfyllingene er i strid med gjeldende planformål.

«Steinmasser i hauger»

Eller som byggesaksetaten formulerer det, på beste byråkratiske vis:

«Fagetaten finner at store steinmasser som ligger i hauger langs en veg er i strid med reguleringsformålet «kjedet eneboligbebyggelse».

Torsdag skal politikerne i komité for miljø og byutvikling behandle utbyggers klage på avslag på søknad om midlertidig massedeponi. Tiltaket er allerede gjennomført, så det dreier seg i realiteten om en legalisering av dette.

Det hele dreier seg om et område på rundt 1000 kvadratmeter der det er lagret mye stein som er tatt ut når det fremtidifge boligfeltet ble opparbeidet. Bygg Concept opplyser at massene skal brukes til å planere eiendommer som er avsatt til boligformål i reguleringsplanen.

— Kan bli liggende lenge

Utbyggeren mener derfor at massene må få bli liggende frem til rekkehusene skal bygges, og at siden massene faktisk skal brukes på tomten, er det ikke i strid med reguleringsplanen å lagre dem der midlertidig.

Det avviser kommunen:

«I vedtaket er det særlig vektlagt at det ikke er gitt tillatelse til byggetiltak innenfor felt B 15 og at massedeponiet derfor kan bli liggende i lengre tid. Tiltaket ivaretar ikke krav til visuelle kvaliteter», skriver byråd Henning Warloe i sin innstilling.

At massene er tenkt benyttet til planering av arealer for framtidige prosjekter, som det ikke er gitt tillatelse til, innebærer at det er stor usikkerhet rundt hvor lenge disse massene kan bli liggende, mener kommunen.

«Det er for øvrig ikke noen garanti for at disse framtidige prosjektene faktisk blir gjennomført», skriver byråden.

Han anbefaler politikerne å si nei til klagen.