Med åtte (H, Frp, V) mot sju (Ap, Sp, SV, KrF) røyster vedtok fylkesutvalet torsdag å avslå søknaden om økonomisk støtte til elektrisk ferje Breistein-Valestrandfossen.

Planen til Osterøy ferjeselskap er å setja inn ei batteridriven ferje med plass til 50 bilar. Ferjeselskapet ønskjer å få dekka meirutgiftene til bygging av ferja i høve til ei ordinær ferje.

Fine ord, ingen pengar

Meirutgiftene utgjer 28,8 millionar kroner. Staten gjennom Transnova har løyvt 7,3 millionar kroner. Resten har selskapet søkt Hordaland fylkeskommune om å dekke gjennom 4,3 millionar kroner årleg gjennom fem år.

I staden valde fleirtalet å gje honnør til prosjektet i ord, ikkje pengar:

«Fylkesutvalet vil gje honnør til Osterøy Ferjeselskap for det utviklingsarbeidet selskapet har gjort gjennom prosjektet «Heilt elektrisk». Prosjektet er framtidsretta innanfor miljøvenleg framdriftsteknologi i ferjedrifta og i samsvar med målsetjingane i klimaplanen for Hordaland» skriv utvalet i vedtaket, og fortsett:

Skuffa Grung

«Fylkesutvalet ønskjer aktivt å medverka til utvikling av miljøteknologi i ferjedrifta. Med det innkjøpsregimet fylkeskommunen må halde seg til, vil det vere mest føremålstenleg å gjera dette gjennom å stilla spesifikke miljøkrav til fartøyet i konkurransegrunnlaget framfor å etablera ei eiga ordning for teknologiutvikling.

Fylkesutvalet finn å måtta avslå søknaden om støtte til prosjektet «Heilt elektrisk» på noverande tidspunkt.»

Ruth Grung (Ap) fremja mindretalets forslag om å støtte prosjektet med 4,3 millionar årleg i fem år.

— Vi vil at Hordaland skal bli eit føregangsfylke for miljøvenleg transport. For å sikre fortgang i utviklinga er det derfor naudsynt at ny teknologi vert prøvd ut slik at det kan bli eit miljøkrav i framtidige anbodsutlysingar, argumenterte Grung.