Det betyr at Miljøverndepartementet må avgjøre saken, dersom ikke Bergen kommune og fylkesmannen blir enige i en meklingsrunde. Fylkesmannen begrunner innsigelsen i flere forhold:

  • Planen medfører utfylling i sjøen med det formål å bygge naust og legge til rette for båtliv. Fylkesmannen mener dette er i strid med overordnete føringer når det gjelder planlegging i strandsonen.
  • Boligdelen vil ligge tett inntil en meget sterkt trafikkert vei, med de belastninger det medfører fra støy og luftforurensning. Dessuten er utbyggingen planlagt langt fra nærmeste kollektivtrasé. Dette mener fylkesmannen kommer i «konflikt med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal— og transportplanlegging».

Troldhaugens Venner har tidligere protestert kraftig mot planene. De er redde for at det kan føre til uro og støy som forstyrrer konsertvirksomheten på Troldhaugen. Disse forholdene er ikke berørt av fylkesmannen.

Veidekke AS og Skjoldnes Panorama AS har utarbeidet planene for boliger over Søndre innfartsåre. Planene omfattet i alt 230 boenheter.

For mye støy, for mye skitt, stygt inngrep i strandsonen og altfor langt fra nærmeste buss, mener fylkesmannen i Hordaland.

FIKK NEI: Fotomontasjen gir inntrykk av hvordan den nye bebyggelsen vil oppleves fra Troldhaugen.<br/> FOTOMONTASJE: BERGEN KOMMUNE