Den planlagte blokkbebyggelsen er planlagt øverst i Nygårdslien. Planområdet ligger også over den byggegrensen mot Byfjellene som grønn avdeling i Bergen kommune fastsatte i sitt forslag til forvaltningsplan for Byfjellene vest.

— Utbyggingen vil føre til at grøntområdet som er i bruk av skole og nærmiljø går tapt, og at en viktig tilkomst til Damsgårdsfjellet blir nedbygd. Den massive utbyggingen vil dessuten bli svært tydelig i landskapet, skriver Fylkesmannens i sin begrunnelse.

Bergen kommune har sendt forslaget til reguleringsendring for det 40 dekar store området ut på høring. Så tidlig som i 1956 ble området regulert til småhusbebyggelse. Nå er det lagt inn blokkbebyggelse på 6-7 etasjer i det private planforslaget. Kommunens fagetat for byggesaker anbefaler maksimalt fem etasjer.

Fylkesmannen i Hordaland er også kritisk til forslaget om å legge om bekken som renner gjennom området. Bekkefaret bør heller sikres mot inngrep, heter det i innsigelsen.

Den massive utbyggingen vil også gi store virkninger på landskapsbildet og være godt synlig fra Byfjorden, mener Fylkesmannen.