KRISTENT SAMLINGSPARTI. Nils Grimen VI VIL OPPRETTHOLDE båtforbindelsene mellom Askøy— Bergen og mellom Knarvik og Bergen sentrum. Her er det et stort trafikkgrunnlag, og dette vil gi færre privatbiler og busser.

Mellom Vaksdal og Dale må jernbanelinjen rustes opp – både av hensyn til sikkerheten og til kortere reisetid. Dessuten må båt- og bussruter fylkene imellom koordineres bedre.

Kristent Samlingsparti har politikere som tør presentere et bibelsk syn. Våre kandidater har lang erfaring fra arbeidslivet og mer enn 50 % av sentralstyret består av personer som selv har startet bedrifter.

UANSET HVILKET PARTI du stemmer på, stort eller lite, så er ikke stemmen din bortkastet i et demokrati.

Det er ved å sitte hjemme og ikke bruke stemmeretten din at du kaster bort din stemme.

Og da til fordel for partier som du nettopp ikke ønsker skal komme på Stortinget.

Hjemmesittergruppen representerer ca. 40 mandater på Stortinget. For noen av disse vil Kristent Samlingsparti (KsP) være partiet å stemme på.

KYSTPARTIET. Hildur Larsen VI VIL STYRKE BOSETTING og næringsvirksomhet. Kystpartiet vil at mer av skattepengene blir i kommunene

Pålegger Staten flere oppgaver, må også finansiering medfølge! Kystpartiet er imot eiendomsskatt!

Vei er et statlig ansvar, ferger skal være gratis, bompengeavgiftene må fjernes. Mer transport fra vei til sjø og bane.

Kp vil ha en verdig eldreomsorg. Med kjøkken på alle sykehjem og bosentre. Gode dagtilbud må på plass.

Vi vil styrke rusvernet i alle ledd, der Staten har det fulle økonomiske ansvar. Det må være rom for individuell behandling. Og vi vil også gjøre bruk av private behandlingssteder.

KP I HORDALAND vil ha et barnevern som setter barnets beste i fokus. Kp vil ha god oppfølging og minke muligheten for at barn begynner med rusmidler. Vi vil ta vare på lokalsykehusene, og vi vil kjempe for å få bort helseforetakene.

Kystpartiet vil ikke legge ned småskoler, og vann skal tilbake i bassengene.

U-864 skal opp snarest mulig.

MILJØPARTIET DE GRØNNE, Sondre Båtstrand JEG MENER STORTINGET i større grad må tilgodese Vestlandet. Vi har i dag en skjevfordeling med tanke på kultur, helse og samferdsel. Miljøpartiet De Grønne vil satse på et løft for kollektivtrafikken, med støtte til Bybane til alle bydeler og nabokommuner av Bergen, bedre busstilbud og styrking av toget med dobbeltspor Bergen-Arna, opprusting av eksisterende jernbanenett og bygging av et nettverk av nye høyhastighetsjernbaner mellom større norske byer, deriblant Bergen/Haugesund/Stavanger-Oslo.

ØKOSYSTEMENE og villfiskstammene i mange fjorder på Vestlandet er under press fra oppdrettsnæringen, og Miljøpartiet De Grønne vil ha lukkede anlegg for å hindre forurensing, rømming og spredning av sykdommer. Mediepolitisk vil jeg støtte at TV 2 fortsatt skal ha hovedkontor i Bergen, med de positive følger det har for Vestlandets film— og mediemiljøer.

Jeg ønsker å styrke lokalt selvstyre: Nei til nye lovpålagte oppgaver for kommunene, og ja til større frie midler fremfor statlig øremerking.

NORGES KOMUNISTISKE PARTI, Alexander Zalewski NKP VIL NASJONALISERE nøkkelbedrifter, samt bank og forsikring, og gi kommune og fylke økt styring over disse. Offentlig eie sikrer økte inntekter til fellesskapet, siden overskuddet ikke går rett i lommen på privatpersoner.

Dette vil òg sikre at arbeidsplasser forblir på Vestlandet.

Offentlige oppgaver skal utføres av det offentlige, ikke private.

«Konkurranseutsetting» fører til økte administrasjonsutgifter, internfakturering, ansvarsfraskrivelse og store direktørlønninger. Offentlige ansatte skal få velge sjefene sine selv.

VI VIL SLETTE sykehusgjelden, og gjeninnføre politisk styring. Sykehusenes oppgave er å behandle mennesker, ikke å gå med overskudd! Lokalsykehusene skal bestå, og helsekøer fjernes med økte budsjetter og mer personell.

NKP vil ha høyhastighetstog til Oslo og Stavanger, mens godstrafikk skal flyttes fra vei til et styrket tognett. Veiene må forbedres, priser på kollektivtransport skal halveres.

Mer penger til skole og forskning, ingen nedlegging av lokalskoler.

PENSJONISTPARTIET, Frank W. Hansen PENSJONISTPARTIET (PP) synes stortingsrepresentantene fra Hordaland har gjort for lite for fylket.

Vi har et veinett som er utilfredsstillende for næringslivet, vi er hemmet av dyre fergestrekninger der fremsynte politikere kunne bygget fergefrie veier. Pp vil gå inn for at det bygges fergefrie forbindelser slik at ikke Bergen sakker akterut som Vestlandets hovedstad.

Dette vil også bedre konkurranseevnen til næringslivet.

Pp vil arbeide aktivt for at skjevfordelingen av økonomi til helseforetakene blir rettet opp. Det er en myte at Vestlendingene ikke har behov for de samme helsetjenester som resten av landet.

PP VIL SØRGE FOR at pensjonistene følger med i velstandsutviklingen og ikke sakker akterut slik dagens lovverk legger opp til. Pp vil også arbeide for at den nye pensjonsreformen ikke skal føre til at fremtidige pensjonister får relativt mindre i fremtidige pensjon enn dagens pensjonister får. For å sikre sin egen fremtid bør både gammel og ung stemme Pensjonistpartiet.

SENTRUMSALLIANSEN Salar Salih VI VIL HA SLUTT PÅ skjevfordeling som rammer Hordaland og Vestlandet. Sentrumsalliansen vil rydde opp i at det bevilges mindre penger til helse for den enkelte vestlending enn til den enkelte Osloborger, selv om det dessverre ikke politisk vilje til å rette opp i uretten.

Det var vi vestlendinger som først måtte lære oss ord som bompengering, etterslep på vedlikeholdsbudsjett mm. I dag betaler vi alle våre veiprosjekter selv, gjennom bompenger. Ja, faktisk genererer våre bompengeprosjekter overskudd til staten, ved at vi betaler mer i avgifter til staten på prosjektene enn vi får tilført i tilskudd.

MED OSS PÅ TINGET skal ikke oslomakten kunne fortsette diskrimineringen av vestlendingene uten høylytte protester fra Stortingets talerstol. Vi skal synliggjøre hvilke konsekvenser de ulike vedtak får for Vestlandet, og konsekvent stemme imot hvert eneste vedtak som ikke innebærer en bedring av forholdene vest for Langfjella. Vi vil kjempe med nebb og klør for Hordalendingene gjennom MER TIL VESTLANDET!

DEMOKRATENE. Fredrik U. Litlekare Tiden er inne for et vestlandsopprør. Demokratene stiller seg front for dette. Vi krever få tilbakeført mer midler til Vestlandet, den delen av landet som står for 70 prosent av vårt nasjonalprodukt. Med disse midlene kan vi løse oppgaver innenfor helse, industri og næringsforetak, samferdsel og undervisning. Vi vil gi TV2 rammebetingelser slik at de fortsatt skal være etablert i Bergen.

DEMOKRATENE KREVER at skjevfordelingen til helseforetakene rettes opp snarest. Vi krever at regjeringen sender penger til bygging av infrastruktur, i stedet for snorklippere. Vi krever midler til å vedlikeholde våre skoler, og til å drive rus og kriminalitetsforebygging blant våre barn og unge. Vi krever behandlingsplasser til rusmisbrukere, og innen psykiatrien. (I Hordaland har vi lange ventelister, mens man i Oslo har ledig kapasitet). Tyder dette på en god fordelingspolitikk?

Men hvordan har sentralmakten klart å få gjennomført en slik konsekvent skjevfordeling av de midler vi her i vest bidrar til fellesskapet med?

Hvordan har dette kunnet pågå i år etter år, under ulike regjeringer og stortingsflertall?

«Stjal» program fra politisk konkurrent