Kollektivtrafikken er den beste måten å få folk trygt og sikkert fram på.

Budskapet fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) var ikke til å misforstå da hun innledet på Kartellkonferansen på Gol onsdag ettermiddag. Ifølge statsråden er jernbanen det beste alternativet, og hun fikk ikke uventet varm støtte av direktør Steinar Killi i Jernbaneverket.

Opptakten til konferansen var imidlertid ikke den beste for jernbanen. Bergenstoget fra Oslo med mange konferansedeltakere om bord var en drøy halvtime forsinket. Statsråden kom for sent til konferansen fordi hun måtte stoppe flere ganger underveis fra Oslo på grunn av veiarbeider oppover Hallingdalen.

Privatiseringsstopp

For å understreke jernbanens samfunnsmessige betydning sa Navarsete at regjeringen har satt en stopper for konkurranseutsettingen av drifts— og

vedlikeholdsoppgaver i Jernbaneverket. I tillegg er det satt sluttstrek for konkurranseutsetting av jernbanestrekninger,

– Jernbaneverket skal være en integrert virksomhet med forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver, slo hun fast.

Kille var svært fornøyd med de nye tonene. Den forrige regjeringens privatisering ga han uttrykk for stor misnøye med, og hevdet at det hadde «vært et lite helvete» å se flinke folk forsvinne på grunn av det som skjedde.

Nær byene

Killi sa at jernbanen først og fremst må være et alternativ til bil, lastebil og buss i områder der jernbanen kan spille en betydelig samfunnsmessig rolle. Dette er først og fremst rundt de store byene med de tettest befolkede områdene.

– I rushtiden kan en dobbeltsporet jernbane frakte like mange personer som to firefelts motorveier ved siden av hverandre, sa jernbanedirektøren.

Han viste også til at jernbanen bare har en tredel av de samfunnsmessige kostnadene som påføres andre i forhold til bil.

På denne bakgrunn så han for seg at jernbanen ville ta mer av godstrafikken over lengre strekninger de neste årene.

– Dette er viktig i et lengre tidsperspektiv. Det er vanskelig å ikke tenke seg store restriksjoner på biltrafikken nedover i Europa fram mot 2040, sa han.

Statlig eierskap

Samferdselsministeren kom også inn på det statlige eierskapet i samferdselssektoren. Hun slo fast at det statlige eierskapet er viktig for å sikre overordnede mål innenfor samferdselssektoren.

– Samtidig er det slik at statlige selskap ikke skal drive dårligere butikk enn private. Statlige selskaper skal være spesielt bevisst på god drift fordi alle er eiere, sa hun.

Hun viste også til at konkurranseutsettingen av produksjonsoppgaver i Statens vegvesen gir en årlig gevinst på 580 millioner kroner og at regionalisering og delegering vil gi en innsparing på 207 millioner kroner i 2007.

Hun innrømmet også at hennes skepsis mot posttjenester i butikk langt på vei var forsvunnet, men hun åpnet ikke opp for noen privatisering av posttjenestene.