Det avslører en rapport som Riksrevisjonen legger frem i dag. Rapporten tar mål av seg til å undersøke hvordan partnerskapet mellom stat og kommune fungerer i praksis i Nav-systemet

En av tre

Ved Nav-kontorene innhentes det opplysninger av personlig og sensitiv karakter. Over halvparten av de ansatte ved landets Nav-kontorer mener at publikumsmottaket har en fysisk utforming som ikke ivaretar personvernet på en betryggende måte.

En av tre brukere opplever av brukerne opplever at de ikke kan legge frem sin sak uforstyrret, og flere brukerorganisasjoner peker på at dette er et stort problem.

Alvorlig problem

Riksrevisjonen viser til at staten og kommunen har et felles ansvar for at kontorene er utformet på en måte som ivaretar personvernet, slik at brukerne får legge frem sin sak uten at uvedkommende overhører fortrolig informasjon. Etter Riksrevisjonens vurdering er dette et alvorlig problem som, straks må tas på alvor og gjøres noe med.

Nav på sin side viser til at det allerede er satt i gang preventive tiltak for å ivareta personvernet. Dette er tiltak som i stor grad handler om hvordan brukerne møtes, og i mindre grad til endringer i selve den fysiske utformingen av kontorene.

Støyvegg ikke nok

Mange steder er det innført en ordning med såkalte mottaksverter som raskt kan oppfatte om brukeren har behov for samtale i skjermet rom. Det er også utplassert skilt som opplyser brukeren om at man kan be om samtale i avskjermet rom. Bruk av såkalte støyvegger, det vil si musikk som virker dempende på annen lyd, er også i bruk.

Dette er ikke nok, ifølge Riksrevisjonen. Slike tiltak er vel og bra, men må kombineres med en god fysisk utforming av publikumsarealene som hindrer at samtaler blir overhørt.

Jobber med sitt

Riksrevisjonen viser også til at det finnes problemer i samarbeidet mellom staten og kommunene ved mange av landets Nav-kontorer. Kommunene opplever den statlig styringen som mer systematisk og detaljert enn den kommunale styringen. I tillegg er staten flinkere til å nå målene som settes. Et flertall av Nav-lederne mener at samarbeidet mellom den statlige og kommunale delen av kontoret alt i alt fungerer godt, og at det blir stadig beedre, men at det fortsatt er et potensial for å utnytte ressursene bedre.

Får ikke info

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av intervjuer med ansatte og ledere ved Nav-kontorer i Bergen, Oslo og Trondheim, og med utvalgte brukerorganisasjoner. Spørreundersøkelsen viser at ansatte i liten grad arbeider på hverandres ansvarsområder. Statlig ansatte jobber med sine ting, kommunalt ansatte med sine.

Hensikten med Nav var nettopp at statlig og kommunalt ansatte skulle utføre arbeidsoppgaver på hverandres ansvarsområder når brukerne hadde behov for det. Det skjer ikke alltid. Mange statlig ansatte har ikke tilgang til nødvendig informasjon fra kommunale saksbehandlingssystemer, og lite opplæring hindrer god oppfølging av brukere med sammensatte behov, viser rapporten.

Lærer ikke nok

Flere ansatte sier at det på grunn av stort arbeidspress ikke settes av nok tid og ressurser til kompetansetiltak, blant annet knyttet til saksbehandlingssystemer ved kontorene. Mange peker på at dette er et område som blir nedprioritert i forhold til andre arbeidsoppgaver.