Den nye stillingen er ennå ikke besatt. Det dreier seg om en prosjektstilling med en varighet på ett år som skal bidra til å bedre kontakten mellom partene.

Bakteppet er langvarig misnøye hos tillitsvalgte. De mener seg overkjørt i flere enkeltsaker og føler at de ikke blir hørt eller tatt på alvor. Avgjørelsen om å opprette en slik stilling, den første i Norge, ble tatt etter et møte i Arbeidsdirektoratet nylig, der både tillitsvalgte og ledelse i Nav Hordaland var til stede.

Toppstyrt

— Vi føler ofte at beslutninger er tatt før vi kommer inn i bildet, og at uansett hva vi sier, så blir det ikke tatt hensyn til, sier nyvalgt hovedtillitsvalgt i Nav Hordaland, Ann Vigdis Kvitland. Hun representerer de ansatte i det største fagforbundet i Nav, NTL (Norsk Tjenestemannslag).

Problemet er etter hennes mening at Nav er sentralstyrt når det gjelder lokal medbestemmelse.

— Vi forlanger ikke at vi alltid skal få det som vi vil, men vi krever å bli lyttet til og at det er en dialog før avgjørelsen blir fattet, sier Kvitland.

Ikke noe opprør

Hun understreker at det overhodet ikke er noe opprør på gang mot nåværende fylkesdirektør, Anne Kverneland Bogsnes.

— Kverneland Bogsnes er dyktig. Hun har gjort en god jobb med å få Hordaland opp fra bunnplasseringen på rankinglisten over landets Nav-kontorer. Vi opplever henne som overveiende åpen og positiv, men vi føler likevel at det er stykke vei å gå før ledelsen blir tilstrekkelig lydhør overfor det vi har å komme med, sier Kvitland.

— Det har vært noen tøffe år. Nå begynner vi å se resultater av hardkjøret, og i den prosessen er det avgjørende viktig at ledelse og ansatte fungerer optimalt sammen og har et godt samarbeidsklima. På møtet i direktoratet som vi nylig hadde, føler jeg at vi fikk lagt frem synspunktene våre på en skikkelig måte og ble forstått av ledelsen, sier Kvitland.

Strid om senter

- Eksempler på problemsaker?

— I den siste tiden har det vært mye uenighet arbeidslivssenteret i Bergen. Det har vært ulike meninger om hvordan senteret skal fungere. Problemet er ikke først og fremst enkeltsakene, men fremgangsmåten i de ulike sakene. Det vil si at beslutning er tatt før sakene blir drøftet, sier Kvitland.

Navs arbeidslivssenter har som mål å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv. Senteret har 30 rådgivere og samarbeider tett med IA-bedrifter, det vil si virksomheter som har bundet seg til avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

Mye på kort tid

Også fylkestillitsvalgt Ruth Meløy Myksvoll i UNIO presiserer at samarbeidsproblemene ikke er knyttet til Anne Kverneland Bogsnes sin personlige lederstil. Myksvoll er tilknyttet Arbeidslivssenteret.

— Bogsnes er en inkluderende og åpen leder som ønsker å ha et ryddig og korrekt forhold til arbeidstakerorganisasjonene. Men mange føler at det har gått litt fort med mange omstillinger og omorganiseringer på kort tid. Ikke alltid har tiltakene vært skikkelig drøftet i forhold til arbeidsavtaler før de er blitt satt ut i livet. Det har gått på bekostning av medbestemmelsesretten som er nedfelt i avtaleverket vårt, sier hun.