Hva synes du? Kommentarfelt i bunnen av saken.

Fylkesmannen og kommunen har avvist anker fra eierne som vil innrede naustene som hytter. Men verken eierne av naustene eller myndighetene vil gi seg.

Naustene ligger idyllisk til i Kjøpmannsvågen ved Rongesund.

Men de er også blitt et eksempel på konflikter som oppstår når myndighetene nå strammer inn byggepraksis i strandsonen.

Historien starter med at Øygarden kommune ga byggetillatelse til de seks naustene som ligger i et naustmiljø i Kjøpmannsvågen. Området er vist som naustområde i kommuneplanen. Utbyggeren solgte kjapt alle naustene, og Kjøperne visste at det var naust og ikke hytter/rorbuer de fikk hånd om.

Annonse avslørte

Ett av naustene ble senere lagt ut for salg gjennom en annonse i Finn.no. Annonsen viste et bilde av interiøret i 1. etasje og avslørte at naustet var ominnredet til hytte.

Kommunen reagerte og mente dette var bruksendring og i strid med byggetillatelsen. Det kom protester fra naboene som reagerte mot at naustene blir gjort om til hytter. Konflikten var et faktum.

Eierne har søkt kommunen om bruksendring slik at naustene kan godkjennes som hytter. Dette har kommunen avslått. Fylkesmannens miljøvernavdeling støtter kommunen.

Ordfører i Øygarden, Olav Martin Vik, sier dette til BT:

— I hvert fall ett av naustene er innredet i strid med tillatelsen som er gitt.

Visste de kjøpte naust

Bergens Tidende har bedt om innsyn i de kommunale dokumentene i saken. I et skriv vedgår kjøperne at de var fullt klar over at det var naust de kjøpte.

En av naboene protesterer mot bruksendring og hevder det vil gjøre Kjøpmannsvågen om til et kombinert naust- og rorbuområde. Naboen mener at fritidsboliger og rorbuer vil ødelegge nærmiljøet og bli konfliktskapende for andre brukere av vågen.

Nausteeierne skriver i en kommentar til naboprotestene, at de har respekt for aktivitetene og tradisjonene som har preget Kjøpmannsvågen. De ser det som viktig at noe av dette kan videreføres og bevares i kombinasjon med ny utvikling.

Trodde på bruksendring

I anken over kommunens avslag på søknaden om bruksendring, skriver en av eierne til Fylkesmannen at det var en lokal utbygger som søkte og førte opp de seks enhetene som naust. Det var de nye eierne som søkte om bruksendring. Eierne mener at naustene er satt opp som rorbuer. De har derfor hatt grunn til å tro at det var gode muligheter for å få godkjent bruksendring til rorbu.

Videre hevder eierne:

  • De blir forskjellsbehandlet i forhold til naboer som har fått bruksendring.
  • Saksbehandlingen i Øygarden kommune har vært uryddig.
  • Det foreligger særlige grunner til å dispensere fra kommuneplanen
  • Kommunens avslag hindrer en ønsket og naturlig utvikling i KjøpmannsvågenFylkesmannen avslo

Fylkesmannen konkluderer med å avvise alle fire påstandene og stadfester kommunens avslag på søknaden om bruksendring. Fylkesmannens avslag er endelig og kan ikke påklages videre.

Der står saken i dag. Kommunen plikter å se til at byggverkene ikke er i strid med byggetillatelsen. Dermed kan det ventes nye utspill fra kommunen.

Parallelt med søknaden om bruksendring, har eierne av de seks naustene varslet kommunen om at de vil sette i gang arbeid med en privat reguleringsplan som tillater bygging av rorbuer i Kjøpmannsvågen.

Denne reguleringsplanen må godkjennes av kommunen.

Eierne av naustene ønsker ikke å kommentere saken overfor Bergens Tidende.

Deisz, Ørjan