Iversen forteller at det allerede er satt av 6,5 millioner kroner til utviklingen av det 400 mål store parkområdet, med inngang både fra Bergen fengsel i øst og Breisteinvegen i sør.

Regnbyen

Lisbeth Iversen er nettopp tilbake fra Wien, der hun holdt et foredrag på en større vannkonferanse i regi av International Water Association (IWA).

– Vann, klima og flomproblemer var temaet der, forteller hun.

– Jeg fortalte om prosjektet på Haukås, som kanskje i verdenssammenheng er lite. Tanken vår om å la naturen få reetablere våtmarksbuffere i stedet for tunge tekniske installasjoner med pumper og avløp ble likevel godt mottatt. De syntes det var spennende at vi tenkte så konkret.

På konferansen ble deltagerne oppfordret til å legge ut ulike løsninger på et eget nettsted , slik at man raskt kan lære av hverandre.

– Det forventes sterkt økende nedbørsmengder i årene som kommer, sier hun.

– Haukåsprosjektet vil gi oss svært viktige erfaringer i hvordan vi skal kunne håndtere dette.

Elvemusling

Haukåsmyrane regnes som et de viktigste områdene for biologisk mangfold i Bergen kommune, og har tidligere blitt vurdert i tilknytning til den nasjonale verneplanen for våtmark. Vipene har her et av sine siste hekkeområder i Åsane, her finnes flere amfibiearter og sjeldne insektarter, og i Haukåselva lever den sjeldne elvemuslingen. Planen innebærer blant annet å tilbakeføre Haukåselva til sitt opprinnelige løp, og opprettholde og utvikle Haukåsmyrane som fordrøyningsområde for overflatevann.

– Det handler om å gjøre ting på naturens premisser, sier Iversen.

– Dersom vi legger til rette for at vannet får renne i sitt naturlige løp, vil våtmarksområdet virke som et reservoar for nedbøren — og vi vil hindre oversvømmelser på veier og anlegg.

Miljøprofil

Iversen ser også for seg et flott friluftsområde på Haukåsmyrane.

– Jeg tror det kan bli et spennende rekreasjonsområde for skoler og barnehager, sier hun.

– Hit kan de komme for å studere fuglelivet, ta vannprøver og følge med, sier hun, og anbefaler nettstedet miljølære.no som utgangspunkt for slike aktiviteter. I forbindelse med oppstart av planarbeidet er det mottatt flere merknader fra offentlige instanser, institusjoner og skoler i naboområdet.

– De fleste er svært positive til prosjektet, sier hun, og trekker spesielt frem uttalelsen fra miljøvernavdelingen i Fylkeskommunen.

– De mener at forslaget gir anledning til å markere Bergen kommune i tidsmessig miljøprofil.

Ny kirke

Bergen kommune har allerede satt av 6,5 millioner kroner til en etappevis utvikling av området i perioden 2009-2011. Investeringsbehovet i parken er på et sted mellom 10 og 15 millioner, og det jobbes nå med å få statlige midler.

– Hva ligger konkret i planene?

– Våtmarken vil gi livsgrunnlag for et mangfold av plante- og dyrearter, og danne en buffer mot flom fra Haukåsvassdraget, sier hun.

– I tillegg vil vi tilrettelegge for ulike typer friluftsliv og idrettslige aktiviteter i området. Planen inneholder også tomt til ny kirke og gravlund, samt en ridevei langs eksisterende vei mot nord. Sammen med litt vegetasjon vil denne danne en viktig buffer mot hovedveien.

Haukås gård er i kommunens eie, og inngår i disse planene.

– Vi må være sikker på at vi har nødvendige bygninger for drift og bruk av områdene, sier hun.

Mer informasjon:

Miljølære.no

iwahq.org

iwapublishing.com

Sakspapirer fra byrådet i Bergen

**Les også:

Perletyveri i Haukåselven **

Har du tro på naturmetoden? Si din mening i kommentarfeltet under:

ELVEMUSLING: Den sterkt utrydningstruede elvemuslingen (margaritifera margaritifeera) ble tidligere utsatt for rovdrift da de noen ganger inneholder vakre perler. Uforstyrret kan den bli inntil 200 år gammel.
Tom Meijer/Wikipedia
HAUKÅS VÅTMARKSPARK: Planområdet er på rundt 400 mål, og inkluderer selve Haukåsmyrane fra Jonsterhaugskiftet i nord til Breisteinsvegen i sør, areal mellom Breisteinsvegen, Travparkvegen, Haukås skole og Regnbuen barnehage i sør og areal mellom Haukåsmarkene og tidligere Vestlandsheimen, samt Bergen fengsel i øst.