Tirsdag neste uke skulle advokat Arild Humlen ha møtt i Oslo tingrett på vegne av Eshete-familien.

Familien har gått til sak mot staten ved Utlendingsnemnda, for å få omgjort vedtaket som sier at de må forlate Norge og reise tilbake til Etiopia.

Utsatt til februar

Nå er rettssaken blitt flyttet til februar neste år.

— Høyesterett skal i plenum 19. november behandle prinsipielt viktige temaer som alle er aktuelle i Nathans sak. Derfor ønsker vi å avvente Høyesteretts avgjørelse før vi går i retten, sier Humlen.

Det skjer kun i helt særlige tilfeller at Høyesterett behandler saker i plenum. Samtlige 19 dommere møter da for å avgjøre saken.

19. november skal to sivile søksmål mot staten behandles på denne måten.

Flere prinsippielle spørsmål

I Norge er det forvaltningen, ved Utlendingsnemnda (UNE), som avgjør konkrete asylsøknader. Der brukes det stor grad av skjønn.

Dommerne skal blant annet avgjøre hvorvidt UNEs frie skjønn i asylsaker er forenlig med de internasjonale forpliktelser Norge har gjennom blant annet Barnekonvensjonen og FNs torturkonvensjon.

— Det blir ofte svært problematisk å bruke norsk, tradisjonsbunden rett når dette kolliderer med internasjonale rettsforpliktelser. Det har Høyesterett fått med seg, og ønsker derfor å avklare flere prinsipielle spørsmål, sier Arild Humlen, som har fått beskjed om å møte for å prosedere.

Født i Bergen

Nathan Eshete er født og oppvokst i Bergen, etter at foreldrene kom til Norge som asylsøkere før han kom til verden. Da de tidligere i år fikk endelig avslag på sin asylsøknad, innebar det at hele familien måtte ut.

Nathan er blitt ansiktet på de rundt 450 papirløse barna i Norge, og saken hans har vakt nasjonal oppmerksomhet.

UNE har i sitt asylavslag slått fast at innvandringsregulerende tiltak er viktigere enn Nathans tilknytning til Norge. Nettopp dette spørsmålet er ett av temaene i plenumssaken.

— I hvilken grad myndighetene faktisk kan overprøve hensynet til barnets beste med innvandringspolitiske hensyn blir ett kjernetema, sier Humlen.

- Veldig spennende

Han er en av landets mest erfarne asyladvokater, og karakteriserer plenumssakene som svært interessante.

— Dette er veldig spennende, og det kan være at resultatet vil komme til å snu opp-ned på hele vår forståelse av samspillet mellom forvaltning og rettspleie.

- Hva kan konsekvensene bli?

— Høyesterett kan for eksempel komme til at forvaltningen ikke kan avgjøre saker ut fra et så fritt skjønn som i dag når vi har såpass store internasjonale forpliktelser.

— Det kan også hende at Høyesterett kommer til at forvaltningen i sin helhet skal fratas sitt frie skjønn. Uansett, dette er så prinsipielle spørsmål at vi mener det er hensiktsmessig å avvente utfallet før Nathans sak får sin sak behandlet i tingretten, sier Humlen.