Bjornesfjorden ligger innenfor Hardangervidda nasjonalpark i Buskerud. Det er et uregulert vann som renner til Numedalslågen. Vannet utnyttes av Statkraft i et kraftverk ved Rødberg i Nore og Uvdal kommune.

Miljøkoordinator Hege Jonassen i Statkraft region øst er leder for prosjektet. Hun forteller til Bergens Tidende at det i 1959 ble gitt midlertidig løyve til å senke Bjornesfjorden med 1 meter fordi landet var i akutt kraftmangel.

Bare brukt en sesong

— Det ble gravd en 200 meter lang kanal ved fjordens utløp for at vannet kunne hentes ut. Etter planen skulle kanalen graves igjen våren 1960, men det ble ikke gjort. I stedet ble det gravd igjen bare 8 meter av kanalen og lagt et tapperør for eventuell senere tapping av vannet. Det ble gitt pålegg om utsetting av ørret til erstatning for gyteområdene som var blitt ødelagt. Tapping har aldri senere vært aktuelt. Nå vil Statkraft utbedre de skadene som ble gjort, for å bringe gyteområdene og utløpsosen tilbake til naturlig tilstand, forteller Jonassen.

— På høyfjellet tar det lang tid å få vegetasjonen tilbake etter inngrep. Derfor er det en forutsetning for arbeidene vi nå skal starte at vi flytter minst mulig masse. Steiner som over tid har fått en naturlig patina, vil bli tatt vare på.

80 tonn grus

— Tre viktige gyteområder som helt eller delvis ble ødelagt i 1959 skal tilføres gytegrus - Meinsbusundet, Nøresundet og utløpsosen. 70 - 80 tonn gytegrus er hentet fra en gammel elveavsetning i Eidfjord. Grusen er vasket med grunnvann og pakket i storsekker og ble mellomlagret ved Tinnhølen. I disse dager skal sekkene fraktes til Bjornesfjorden med 3 - 4 innleide beltebiler. Transporten skal være gjennomført i løpet av en uke, sier hun.

Ut med helikopter

— Utleggingen av grusen vil skje med helikopter. I og med at alt dette skal skje innenfor Hardangervidda Nasjonalpark, har det vært nødvendig å innhente tillatelser og dispensasjoner fra vernebestemmelsene for nasjonalparken, forteller Jonassen.

Prosjektet er finansiert av Statkraft og koster en million kroner. Faglig er det et samarbeid mellom Statkraft, NVE og Universitetet i Bergen (UiB). Bjørn Barlaup ved laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske ved UiB har utført forundersøkelser, planlagt tiltakene og skal utføre etterundersøkelsene av gyteområdene.