1. oktober starter Hardanger tingrett jobben med å veie helse-Norges praksis opp mot arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansatte.

Situasjonen som nå skal for retten i Granvin er typiske for helseinstitusjoners bruk av små deltidsjobber. En person ansettes i en liten fast stillingsprosent -som så fylles opp til en full jobb ved sykdom, permisjoner og andre forfall.

Ringehjelper benyttes også i andre bransjer. Mange hoteller har minimal fast bemanning av stuepiker og servitører. De ringer etter dem man trenger når de ser neste dags behov.

Det spesielle med helseinstitusjoner er at de har krav til kontinuerlig døgnbemanning, og et gitt antall ansatte på jobb hver dag. Da blir spørsmålet om ikke sykdom, vikariater og andre forfall er så påregnelig over lang tid — i et yrke med en slik belastning - at det gir grunnlag for flere fulle stillinger enn det som følger av en stramt oppsatt turnusplan.

Deltidsstillinger er nødvendig for å få en turnus der de ansatte ikke jobber mer enn hver tredje helg. De trengs for å få turnusene til å gå opp. Flere er bare fast ansatt for vakter i en helg, i en treukers periode. Så små stillinger kan ingen leve av.

Derfor har deltidsansatte ofte en arbeidshverdag som ringehjelp. De vokter mobiltelefonen og venter på at det dukker opp et behov. Ringer de fra sykehjemmet lørdag formiddag og sier at en på kveldsvakt er blitt syk, så stiller de på vakt.

Siden de ikke har fast ansettelse, er de avhengige av å ta «det som kommer» av vikariater, ferieavløsninger og ved sykdomsforfall. Under slike betingelser er det ikke lett å planlegge verken jobb, fritid eller familieliv - eller å si nei når telefonen kommer.

Spesielt for yngre som skal rekrutteres inn i yrket er mangelen på økonomisk forutsigbarheten viktig. Du får ikke lån til å etablere deg når du bare kan vise til en 20 prosent fast stilling.

For arbeidsgiveren har dagens ordning åpenbare fordeler. De slipper faste forpliktelser, de kan la deltidshjelp fylle opp stillinger uten overtid, og de kommer unna rettigheter fast ansatte har til forutsigbarhet i vaktplaner. Dette sparer de penger på.

Men, blir stillingene så lite attraktive at de ikke klarer å fylle opp, så betyr det store overtidskostnader når timekvoter er brukt opp - over 35,5 timer i uken. Noen ganger kan det også være vanskelig for arbeidsgiver å få tak i folk på kort varsel.

På mange måter kan Hardanger tingrett nå bli nødt til å tolke om arbeidsmiljølovens bestemmelser skal gi sikkerhet og forutsigbarhet for de ansattes totale arbeidsinnsats, eller om arbeidsgivere kan bruke ansatte på lave stillingsbrøker som buffer og brikker for få sin kabal til å gå opp i år etter år.

Retten vil neppe ta stilling til om den ene eller andre avgjørelsen har påvirkning på nyrekruttering til yrket.