Det er et av tiltakene som skal bedre situasjonen for de anslagsvis 1500 sprøytenarkomane i Bergen, i følge byrådet.

De fem sentrene skal følge opp dem som går på såkalt LAR – legemiddelassistert rehabilitering – og får metadon eller lignende medikamenter. I dag utgjør de i underkant av 400 personer.

Skal avlaste apotekene

Byrådet forventer at det tallet vil vokse raskt fremover, fordi sosial— og helsedirektoratet varsler oppmyking av kriteriene for hvem som kan tilbys LAR.

I dag må utleveringen av medikamenter til LAR-brukerne ofte håndteres av apotek eller fastleger. Det er problematisk fordi flere apotek har sprengt kapasitet, og fastlegene er lite villige til å ta på seg oppgaven. Samtidig mener byrådet det er viktig at utleveringen skjer i kontrollerte former og med daglige doser, for å hindre at medikamentene selges videre.

Derfor vil helse- og sosialbyråd Liv Røssland (Frp) vil bruke 12,6 millioner kroner årlig på fem LAR-sentre. De skal plasseres i Åsane, Årstad, Laksevåg/Fyllingdalen og Fana/Ytrebygda. Dessuten skal Strax-huset i sentrum fortsatt dele ut legemidler, og Arna får en lokal løsning. Sentrene skal bemannes av både helsepersonell og folk fra sosialtjenesten.

Ikke sprøyterom

Byrådet vil ikke etablere sprøyterom i Bergen, og viser til at sprøyterommet i Oslo er lite brukt og derfor har liten innvirkning på antallet overdoser. Statlige myndigheter er dessuten ikke villige til å støtte et slikt tiltak økonomisk, mener Røssland.

Dette er noen av de andre tiltakene byrådet foreslår for hjelpe sprøytenarkomane:

  • Strax-huset i Nygårdsgaten har fått utvidet åpningstid, slik at de kan tilby sine tjenester også på kveldstid.
  • Frivillige organisasjoner som driver arbeid på rusfeltet skal få mer penger. I 2008 er det satt av 938.000 kroner til formålet.
  • Øke antallet kommunale utleieboliger, øke kapasiteten i sosialtjenesten og NAV kommune til å følge opp personer med rusrelaterte problemer, og ta initiativ overfor Helse Vest for å øke kapasiteten på akutt avrusning og behandling.