23. En mer offensiv og dynamisk næringspolitikk og synliggjøre hvilken hjelp kommunen kan yte overfor gründere.

Godkjent: Det er liten tvil om at det er satset mye for å løfte kommunens næringspolitikk. Gründere er spesielt tilgodesett i den nye næringsplanen, gjennom planleggingen av et nytt regionalt næringsselskap og entrepre-nørskapsdagene Grow.

24. Bedre samspill med forsknings— og utdanningsmiljøene for bedre å utnytte forskningsresultater kommersielt

Godkjent: Bergen kommune har blant annet støttet det forskningsbaserte næringssenteret for undervannsteknologi.

25. En mer effektiv og brukervennlig plan- og byggesaksbehandling.

Delvis godkjent: Byggesak over disk, elektronisk byggesaksbehandling på nett er viktige effektiviseringstiltak. Avdelingen behandler langt flere saker og køene er redusert. Men fortsatt er køen av klagesaker lang, og næringslivet er kritisk til mangel på forutsigbarhet og stadig utskifting av saksbehandlere.

26. En fremtidsrettet samferdselspolitikk og satsing på fremkommelighet. Høyere kollektivandel vil gi mer insentivmidler fra staten.

Ikke godkjent: Byrådets politikk spriker. Det er satset svært mye på driftsstøtte til kollektivtrafikken, særlig er enhetstaksten viktig. Men fremdeles øker biltrafikken, køene vokser og fremkommeligheten for kollektivtrafikken er ikke blitt bedret. Ingen nye kollektivfelt etablert og heller ikke lyskryssprioritering av bussene. Her står kollektivmidler på bok. Og kollektivandelen har gått ned i perioden, ikke opp.

27. Etablere en gruppe, tilsvarende Stavangers Arne-prosjekt (Arena for Regional Næringsutvikling og Entreprenørskap), for å få etablert private og offentlige arbeidsplasser i Bergen

Godkjent: Business Region Bergen (BRB) er vedtatt og vil bli etablert i løpet av høsten. Fylkeskommunen og de fleste nabokommunene er med her.

180. Byrådets utgangspunkt for en ny næringspolitikk i Bergen er å sikre etablering av flere arbeidsplasser, som skaper verdier og inntekter som er nødvendige for å løse grunnleggende velferdsoppgaver.

Delvis godkjent: Antall arbeidsplasser i Bergen og Bergensregionen har økt kraftig, men veksttakten er vesentlig høyere i og rundt Oslo og Stavanger. Uansett er byrådets mulighet for å påvirke oljeprisene og prisene på industrivarer fra Kina svært begrenset.

181. Byrådet vil gi næringslivet gode og forutsigbare rammebetingelser slik at Bergen blir en attraktiv kommune for gründere og nyetableringer og eksisterende bransjer og bedrifter.

Delvis godkjent: Dette er først og fremst et statlig ansvar. Kommunens økonomi har satt klare grenser for mulighetene til å utvikle et lokale rammebetingelser så som fremkommelighet og kollektivtilbud, samt lokale tjenestetilbud som skole barnehage, fritid og helse og sosial.

som er konkurransedyktig med det andre storbyer har kunne tilby

182. Byrådet ønsker at Bergen skal tilby gode lokaliseringsvilkår og være en god vertskapsby for ny og eksisterende virksomhet.

Delvis godkjent Se pkt. ovenfor.

183. Byrådet vil arbeide for at kommunens næringskontor utvikles til et service og veiledningskontor for byens bedrifter, som kan bistå i etableringsprosessen og videre veilede bedriftene i deres relasjon til offentlige etater og kontorer.

Ikke godkjent: Holder kurs, men kontoret kan ikke kalles et service og veiledningskontor.

184. Byrådet vil arbeide for at et slikt samarbeid kan danne grunnlag for etableringen av en felles næringsportal.

Ikke godkjent: Næringsportalen er ikke på skinner, men et utkast skal visst nok være kjent for enkelte involverte parter.

185. Byrådet vil i tillegg legge frem en egen nyskapingsmelding med en gjennomgang av rammevilkårene for nyetableringer i Bergen, og med forslag til tiltak kommunen kan iverksette for å legge til rette for flere etableringer.

Delvis godkjent: Byrådet har ikke lagt frem noen nyskapningsmelding men har etablert GROWkonferansen.

186. Byrådet vil også styrke samarbeidet med Karrieresenteret ved Universitet i Bergen og de høyere utdanningsinstitusjonen om tiltak som kan bedre arbeidsmarkedet for akademikere i Bergen.

Godkjent: Byrådet støtter aktivt opp om Karrieresenteret og prosjektet Kompetansekraft.

187. Byrådet vil gjennomføre en fullstendig revisjon av næringsplanen både med hensyn til mål og virkemidler.

Godkjent: Bystyret har vedtatt en ny næringsplan.

188. Byrådet vil arbeide for å klargjøre hva som er kommunens ansvar, hvordan en skal ivareta disse forpliktelsene og hvordan en skal evaluere kommunens innsats og oppfølging.

Ikke godkjent: Ikke gjennomført.

189. Byrådet vil vurdere de eksisterende kontaktorganene med næringslivet (kontaktutvalget og Forum for verdiskapning) og se på andre måter for å ivareta en regelmessig og handlingsorientert dialog med næringslivet.

Godkjent: Byrådet har opprettholdt Kontaktutvalget. Utvalget utvidet med representanter fra Innovasjon Norge og Festspillene i Bergen.

190. I tillegg til disse vil byrådet videreføre arbeidet for utvikling av Bergen og omland havn med gode og effektive havnefaciliteter, og sikre havnen status som intermodal knutepunktshavn

Godkjent: Bergen kommune deltar i arbeidet med ny fremtidig havn i Bergensområdet under ledelse av Bergen og Omegn Havnevesen og Hordaland fylkeskommune. Byrådet og Bergen og Omegn Havnevesen har utarbeidet ny kommunedelplan for Bergen Indre Havn.

191. Gjeldende skjenkepolitikk vil i hovedsak bli videreført.

Godkjent: Skjenkepolitikken er videreført.

192. Byrådet skal legge frem sak om forenkling av skjenkepolitikken kombinert med økt innsats på kontroll med skjenking og salg. Kommunen skal ha en konsekvent og streng praktisering av regelverket.

Godkjent: Dette er gjennomført og nå har også skjenkekontrollen fått økte bevilgninger, noe som gjør det mulig å kontrollere hyppigere.

193. Byrådet vil arbeide for at Bergen også skal være det naturlige sted for offentlige og andre servicefunksjoner for hele landsdelen, og skal være et naturlig sted for lokalisering av statlig virksomhet.

Ikke godkjent: Ingen statlig virksomhet plassert i Bergen i perioden med unntak av Konkurransetilsynet. Men vedtaket om denne plasseringen skjedde før byrådet tiltrådte.

194. Byrådet vil arbeide hardt for at Konkurransetilsynet og tilsynets medarbeidere skal fungere og trives når tilsynet etableres her i byen.

Godkjent: Byrådet har høstet ros fra Konkurransetilsynet for måten de har tatt imot tilsynet.

195. For byrådet er det derfor viktig å arbeide – først og fremst overfor sentrale myndigheter – for at den maritime næringen opprettholder internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser.

Godkjent: Har kommet med utspill knyttet til rederibeskatningen.

196. Byrådet vil arbeide for at Bergen opprettholder sin ledende posisjon som marint senter og støtte tiltak som drives i regi av næringens egne samarbeidsorganer.

Godkjent: Byrådet støtter Fiskeriforum Vest og Sjømatsenteret. Utstrakt kontakt med forvaltningsmiljøet på Nordnes og ved UiB for blant annet å demme opp for trusselen om utflytting av deler av forskningsaktivitetene til Tromsø.

197. Byrådet vil og stimulere til fortsatt godt samarbeid mellom næringen og forskningsinstitusjonene i byen innen sektoren med sikte på produkt og kompetanseutvikling.

Godkjent: Dette er det lagt stor vekt på blant annet i Bergenscenarier 2020, som kommunen støtter økonomisk.

198. Byrådet vil også arbeide overfor sentrale myndigheter for å bidra til god markedsadgang internasjonalt.

Godkjent: Innovasjon Norges apparat har vært tatt i bruk ved markedsmessige aktiviteter i Kina, USA og Brasil og kommunen har vært representert i Kirkenes i forhold til satsing i Russland.

199. Byrådet vil fortsette en god dialog med finansnæringen om hva Bergen kommunen kan gjøre for å legge til rette for videreutvikling av næringen.

Godkjent: Kjenner ikke til noen vesentlige tiltak.

200. Byrådet vil fortsette det gode samarbeider med (turist) næringen om hvilke tiltak som kan iverksettes for utvide sesongene og styrke inntjening og lønnsomhet i næringen.

Godkjent: Byrådet har økt støtten til Bergen Reiselivslag, samt bidratt til Ruteutviklingsfondet for å få flere utenlands flyruter til Flesland, men kan ikke sies å ha gjort noe utover dette for å utvide turistsesongen.