— Vi forventer at politikerne har ryggrad nok til å avvise et så omfattende prosjekt, sier nabo Nina Pisani. Hun bor selv i Knattenveien, og frykter at politikerne skal gi etter for tunge utbyggingsinteresser.

— Man kan jo frykte hvordan utbyggeren tolker vedtaket om en meget begrenset utbygging. Og med byggeskandaler som Skuten friskt i minne, kan man aldri være trygg på hva som til slutt blir resultatet av boligprosjekter i denne byen, mener Nina Pisani.

Naboene mener de foreløpige planene om opptil 24 boliger er noe helt annet enn det bystyret har gitt åpning for. De hevder også at vedtaket ikke kan oppfattes som noen garanti for utbygging.

— Utbygging i området betyr at man lar egeninteressene til et fåtall personer gå foran allmenne interesser, mener naboene, og sikter til at turveien forbi Knatten er en av de viktigste ferdselsårene inn i Byfjellene.

Beboerne i Starefossveien og Knatten-området som protesterer er klar over at motstanden kan oppfattes som et forsøk på å beholde det attraktive nabolaget fri for tilflytting.

— Som naboer kan vi selvsagt ikke nekte grunneier å utnytte tomten sin til boligbygging. Det vi ikke ønsker, er en fireetasjers koloss med 24 leiligheter oppe i fjellsiden, sier Geir Helge Johnsen, en av naboene som arbeider aktivt mot prosjektet.

I en merknad til planarbeidet skriver naboene at saken må behandles på nytt i bystyret når reguleringsplanen skal vedtas.

— Vedtaket i bystyret ble gjort med knepent flertall uten at saken var tilstrekkelig belyst, mener de.

Hvis bypolitikerne likevel gir klarsignal til en såkalt begrenset utbygging, krever beboerne i området at dagens turvei ikke berøres, og at atkomst til de nye boligene må skje via tunnel.

— Det vil ikke bli aktuelt for noen av naboene å avstå grunn for andre løsninger, slår de fast.

I kunngjøringen om oppstarten av planarbeidet heter det at det skal innpasses grøntområder i forbindelse med boligprosjektet.

— Det er jo komisk. Ungene kan jo knapt få en bedre boltreplass enn den urørte skogen og den gamle kafétomten på Knatten-platået, sier Nina Pisani.

Bergen Turlag har også engasjert seg kraftig mot planene. De mener Knatten-prosjektet føyer seg inn i rekken av byggesaker langs byfjellsgrensen i Fjellsiden, og varsler at de vil klage inn eventuelle vedtak om utbygging i det omfang som det nå arbeides med.