Opplysningene kommer fram i et notat fra Statens vegvesen som ligger ved Vegdirektoratets uttalelse om bybanen på Nord-Jæren til Samferdselsdepartementet.

I notatet kommer det fram flere sterke innvendinger mot den løsningen som politikerne på Nord-Jæren har valgt, sjriver Aftenbladet.no.

Både fylket og flertallet av kommunene vil satse på et opplegg som inkluderer bybane.

Men Statens vegvesen, region vest, er skeptisk, og trekker fram et vedlegg i bybaneutredningen som viser liten effekt av å pumpe milliarder inn i dyre kollektivløsninger på Nord-Jæren.

For ifølge vedlegget vil for eksempel en bybaneløsning bare gi noen få prosent større nedgang i biltrafikken enn å innføre en avgift på 50 kroner for å kjøre bil i rushtiden samt å satse på sykkel og sørge for at busstilbudet er så godt som mulig.

Sykkel og buss Mens bybaneløsningen har en totalpris på 23,6 milliarder, og vil redusere bilbruken fra dagens 65 prosent til 49 prosent av den totale trafikken, vil bilbruken kunne reduseres til 53 prosent gjennom å bruke rushtidsavgift og satse på buss og sykkel, heter det. Denne løsningen vil dessuten være gratis for samfunnet, påpekes det videre.

Vegvesenet påpeker også at flere vil velge sykkel hvis det siste alternativet velges, noe som også er i tråd med nasjonale målsettinger.

Vegvesenet er dessuten kritisk til at dette er opplysninger som bare kommer fram i vedlegg og ikke i hovedrapporten om bybanen (KVU'en).

Etter etatens mening er også KVU'en for ensidig i sin anbefaling av en dyr utbygging av transporttilbudet på Nord-Jæren.

Datarevolusjon Vegvesenet trekker også fram at det vil skje mye innen datateknologien fremover, som på en helt annen og billig måte vil kunne forbedre kollektivtilbudet.

Videre blir det vist til regjeringens planer for å redusere utslippene av klimagasser. Klimakur 2020, hvor økt bruk av sykkel framheves.

Dette er et dokument som ble lagt fram etter at bybaneutredningen var ferdig, heter det, og som Kleppa derfor må ta hensyn til.

Etter vegvesenets oppfatning er forholdene like gode for sykkel på Nord-Jæren som i Danmark og Nederland, noe som bør gjøre det mulig å få 20–30 prosent av trafikantene til å sykle mot bare 7 prosent i dag.

I brevet til Samferdselsdepartementet slutter Vegdirektoratet seg til kritikken, og direktoratet finner heller ikke å kunne anbefale bybane framfor bussway som løsningen på Nord-Jæren.

Lurt av siddisene å satse på bybane? Si din mening her.