1. november skal bystyret vedta en utvidelse av boligsoneparkeringen i Bergen. Målet er å gjøre det mer attraktivt å bosette seg i sentrale strøk, ved å sikre beboerne i området parkeringsplass.

Det vil gå ut over de mange utenfra som bruker boligområder til å parkere når de skal på jobb, skole eller har ærender i strøkene. Og beboerne og næringsdrivende i strøkene, som har rett på parkeringsplass, må belage seg på å betale en månedlig avgift som igjen skal brukes til å bygge parkeringsanlegg for beboerne.

Tre av fire biler var fremmede

For et par år siden ble boligsonen utvidet i Sandviken. Nå har kommunen kartlagt omfanget av såkalt fremmedparkering i områdene sør for sentrum. Kartleggingen viser at i alle soner med unntak av Starefossen, er andelen fremmedparkering over 50 prosent.

NY BOLIGSONE: Her ønsker byrådet å innføre boligsoneparkering. De tre sonene rundt Høgskolen i Bergen (25, 26 og 27) er først ut. ILLUSTRASJON: BERGEN KOMMUNE

Verst er situasjonen i sonen som er kalt Kronstad Sør, det vil si rundt Haukelandshallen, Nymarksbanene og den nye Høgskolen i Bergen. Der ble det funnet over 300 biler som hadde parkert, men ikke tilhørte strøket, mend det var under 100 biler som faktisk tilhørte beboere. Byrådet mener det haster med å innføre boligsoneparkering her:"Som følge av at den nye høyskolen på Kronstad ble etablert i august,meldes nå fra flere hold at det har oppstått press på de tilgrensende boligområder. Frykten for en slik utvikling er således blitt bekreftet. Byrådet vil derfor anbefale at kommunen prioriterer etablering av disse sonene ettersom de ligger nærmest høyskolen; sone 25 Kronstad nord, sone 26 Kronstad sør og sone 27 Vognstølen" skriver byråd Henning Warloe i sin innstilling til bystyret.

Positive til avgift

Han ber bystyret gi byrådet myndighet til å iverksette boligsoneparkering i de aktuelle områdene, under noen forutsetninger.

  • Før nye boligsoner kan etableres skal bystyret ha fastsatt ny lokal forskrift om boligsoneparkering, inklusive takstsystem for denne ordningen.
  • Før iverksetting skal det foreligge en konkret plan for bl.a. skilting, soneavgrensing, besøksparkering og håndheving, som skal fremmes for politisk behandling.

Innstillingen ble vedtatt av bystyrets komite for miljø og byutvikling.Selv om innføringen av boligsoner betyr at beboere og næringsdrivende må betale en avgift for å parkere, viser kommunens undersøkelser at flertallet av de spurte er positive til innføringen. Da vil de være sikret en parkeringsplass, og slipper å kjøre rundt for å finne en ledig plass i eget strøk.

Kan bli enda større

"Byrådet ser at boligsoneordningen nå fremstår som et etterspurt virkemiddel i sentrale bystrøk. Dette vil være et viktig tiltak for å bidra til at flere bosetter seg i sentrale bydeler, selv om mange arbeidsplasser medfører parkeringspress i lokalgatenett. Boligbebyggelsen i mange av de sentrumsnære områder ble bygget ut før bilen ble allemannseie og områdene har i dag et begrenset antall parkeringsplasser. Byrådet er opptatt av å gjøre det attraktivt å bosette seg sentralt i kommunen, der det for mange kan være kort avstand til arbeidsplass og service. En tett og urban bystruktur vil blant annet ha begrenset areal til parkering. En utvidelse av ordningen med boligsone vil i så henseende være en fordel for bosatte" skriver Warloe.

Han lover likevel at det vil komme en ordning der det tilbys besøksparkering med automater, og plasser for turgående der dette er relevant.

Boligsoneordningen kan bli ytterligere utvidet i fremtiden.Byrådet vil nemlig fortsette kartleggingen av fremmedparkering i områdene Brann Stadion, Minde, Langhaugen, Fridalen, Mindemyren, Solheimsviken, Solheim, Gyldenpris, Kirkebukten og Kringsjå.