Mens Bergen kommunes bybane til Flesland er beregnet å koste 2,2 milliarder kroner, tror NSB jobben kan gjøres for 1,2 milliarder. Og ikke bare kostnaden halveres. Det samme skjer med reisetiden, fra bybanens 38 minutter (29 minutter for ekspress) til 20 minutter, med bare syv stasjoner mellom Bergen og Flesland.

NSBs viseadministrerende direktør, Arne Wam, har i lengre tid planlagt å informere ressursgruppen i Bergen Næringsråd om planene. Flere datoer har vært foreslått, den foreløpig siste 13. mai. Men den dagen er lederen for gruppen, Ole Johan Sagen, i Saarbrücken i Tyskland og kjører bybane sammen med bl.a. byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen. Når den nevnte orienteringen vil finne sted, er i dag uvisst.

Arne Wam sier til Bergens Tidende at han ikke ønsker å si noe om planene til avisen før Bergen Næringsråd er orientert.

Privat kapital

Planene, som ennå bare er på skissestadiet, inneholder en tunnel fra Fløen som i form av en S går inn i Fløifjellet, deretter under Bergen sentrum og kommer ut i Dokken-området. Ved utfylling skaffes nok areal til fire 500 meter lange containerspor med tilhørende lastegater. Dermed kan hele godshåndteringen som i dag finner sted på Nygårdstangen og Minde flyttes til Dokken, som blir et viktig knutepunkt mellom tog, bil og båt.

Da frigjøres også 90 mål på Nygårdstangen og 40 mål på Minde til byutvikling.

NSB tror at det nye havnesporet til Dokken kan bygges for 400 millioner kroner. Selve utvidelsen av Dokken er grovt beregnet til 500 millioner. Disse to tiltakene til sammen bør være så interessante for næringslivet at de skulle være lett å finansiere ved hjelp av privat kapital, mener NSB.

Bergensprogrammet

Når denne prosessen er fullført, er det fritt frem for å benytte Mindesporet og Kronstadtunnelen til flytog mellom jernbanestasjonen og Bergen lufthavn Flesland.

NSB tenker seg at flytoget kan gå via Nesttun til Flesland og erstatte byggetrinn 2, Nesttun-Flesland, for bybanen. Flytoget vil da inngå som en del av Bergensprogrammet del 2, som løper fra 2012 til og med 2021. Det betyr i så fall at flytoget skal finansieres over riksvegbudsjettet og ved hjelp av bompenger.

NSB er forberedt på at den politiske ledelsen i Bergen kommune muligens ikke blir udelt begeistret for planen om flytog mer eller mindre parallelt med bybanen. Av den grunn trekker NSB også inn en linje over Minde, Fyllingsdalen (Oasen) og Søreide som alternativ. Det burde være mer interessant for Bergen kommune, hvor bystyret for lengst har vedtatt at en banelinje til Fyllingsdalen skal utredes.

Ny tunnel til Arna

Flyplasstoget vil stille omtrent likt med bybanen når det gjelder komfort og brukervennlighet. På den tekniske siden vil det imidlertid ligge nærmere klassisk jernbanemateriell enn den mye lettere bybanen. Men det betyr også, ifølge NSB, at flytoget og bybanen ikke kan benytte den samme traseen. NSB tenker seg å ta i bruk vedlikeholdshallen ved Bergen stasjon for det tekniske ettersynet. Flytoget vil også bli integrert med lokaltoget til Arna, og nyte godt av den nye jernbanetunnelen gjennom Ulriken, som NSB vil forsøke å fremskynde så godt det lar seg gjøre.