I et innlegg i BT 26. august skrev direktør for pensjons— og ytelser i NAV, Hilde Olsen, at «praksisendringen i hovedsak gikk ut på at de barna som ble direkte rammet av bombingen 4. oktober 1944 og som har fått dokumenterte psykiske plager som er forenlig med diagnosen posttraumatisk stressyndrom (PTSD), skulle tilkjennes krigspensjon».

Ingen av søkerne BT har vært i kontakt med, har fått informasjon fra NAV om at PTSD-diagnosen er en forutsetning for å få krigspensjon. De har heller ikke blitt oppfordret til å be legen vurdere om de har denne diagnosen.

— Burde dere ikke be søkerne om å få vurdert PTSD, for eksempel samtidig som NAV sender ut informasjonsbrev til søkerne om saksgangen?

— Vi informerer gjennom å gi generell informasjon på våre nettsider. Der har vi også et eget menypunkt om krigspensjon. NAV-kontorene lokalt gir også denne informasjonen, sier direktør Hilde Olsen.

— Men er det informasjon om PTSD på NAVs nettsider?

— Nei, informasjonen på nav.no er generell og dekker alle typer lidelser.

— Advokat Eva Drageset, som har sett noen av avgjørelsene, påpeker at NAVs avgjørelser mangler begrunnelse.

— Vi er mottakelig for forslag til hvordan vi kan gi bedre begrunnelse.

— Hvordan kommer dere frem til at en søker for eksempel har en uføregrad på 8 1/3, eller 20 %?

— Tabellen vi bruker er et generelt rammeverk. Praksis dannes gjennom spesialisterklæringene og trygderettskjennelsene. De setter normene for hvordan saksbehandlerne setter graden av uførhet for den enkelte, sier Olsen, som påpeker at vurderingene ikke bare baseres på legeerklæringer, men også på andre medisinske dokumenter.