Initiativet til å opprette en egen dag for å rette oppmerksomheten mot overgrep mot eldre, kommer fra organisasjonen International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) der Norge er medlem. Dagen har også bred støtte fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

— Vi vet at mellom 3 og 5 prosent av eldre over 65 år utsettes for overgrep fra sine nærmeste eller i den institusjonen de lever. Men det er skjulte overgrep i hjemmene som dominerer mest, og vi har grunn til å tro at mørketallene er store, sier rådgiver Olaug Juklestad i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress til NTB.

Hun mener det må bli mye tydeligere hvor de eldre kan henvende seg når de blir utsatt for overgrep og trakassering.

Egen instans

— Vi mener det må bli et tydeligere ansvar for kommunene å yte hjelp til eldre ofre for overgrep. En instans må tillegges et overordnet ansvar, og ansatte må få opplæring i å håndtere problemene. At minst 25.000 personer over 65 år utsettes for fysisk vold, psykisk trakassering, sosial isolering, økonomisk utnytting, omsorgssvikt og noen også for seksuelle overgrep, er helt uholdbart, sier Juklestad.

Den 15. juni, Verdensdagen, vil den grønne gratis telefonlinjen 800 30 196 være betjent fra klokken 08 til 22 på kvelden

Der kan Vern for eldretjenestene gi råd og veiledning til eldre som utsettes for overgrep og til andre involverte.

Brustad på banen

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) ble i april spurt i Stortinget om hun delte bekymringen for at det ikke finnes et etablert hjelpeapparat for eldre som utsettes for overgrep. Hun svarte da at vold mot eldre vil være et av temaene i Omsorgsmeldingen som vil bli lagt frem for Stortinget til høsten.

Brustad sa hun akter å følge opp emnet slik at situasjonen i fremtiden kan bli bedre enn det kan tyde på at den er nå.