Fjell kommune har søkt Forsvarsdepartementet om vederlagsfri overtakelse av de fredete statlige eiendommene og anleggene på Fjell festning. I lang tid har Sotra og Øygarden Forsvarsforening (SØF) lagt ned en betydelig innsats for å ta vare på og utvikle festningen til et historisk kulturminne. Deler av anlegget er i bruk som kulturminne for allmennheten. SØF har ferdigfinansiert planer for å utvikle og sikre anlegget, i samarbeid med Fjell kommune. Blant annet er det utarbeidet planer for og skaffet midler til overbygg over kanonbrønnen.

Etter at kystradaren ble demontert i forrige uke, har ikke Forsvaret lenger noen aktiviteter på festningsområdet.

Blir fredet

Verken SØF eller Fjell kommune tør gå i gang med videre planer på området før de fremtidige eierforholdene er avklart. Foreningen og kommunen ønsker en vederlagsfri overtakelse fordi kulturminnet også i fremtiden vil kreve uttellinger både til drift og videre utvikling. På den måten kan en lokalt prioritere å bruke ressurser på utvikling, oppbygging og formidling av dette viktige kulturminnet, og ikke på kjøp av eiendommen. Kommunen og SØF vil etablere en stiftelse som ivaretar oppgavene i fremtiden.

Kommunen viser i søknaden til at riksantikvaren har varslet fredning av Fjell festning og eiendommer knyttet til festningsanlegget. Dette vil også påvirke verdifastsettingen av eiendommene fordi fredning vil legge føringer og begrensninger i bruken av eiendommen.

Skal holde takst

Forsvarsdepartementet har verken avslått eller imøtekommet til søknaden fra kommunen. I et brev Fjell kommune fikk fra statssekretær Gunnar Heløe i Forsvarsdepartementet i går, vises det til at det er lagt klare føringer i den kongelige resolusjonen om avhending av forsvarets eiendommer. Departementet mener det er en god løsning at en kommune overtar en eiendom fra Forsvaret. Derfor har Forsvarsbygg ved avdelingen Skifte Eiendom fått i oppdrag å hente inn en offisiell takst for Fjell festning, og å innlede forhandlinger med kommunen om en overtakelse.

Møtt med glede

Leder for Sotra og Øygarden Forsvarsforening, Elsa Nordvik, sier seg glad for den utvikling saken nå har tatt. I en kommentar til Bergens Tidende gir hun uttrykk for optimisme med tanke på at Fjell festning nå blir sikret en trygg fremtid.

— Det som nå er i ferd med å skje, er det vi har jobbet for i mange år. Jeg regner med at det nå blir opprettet en stiftelse som kan ta over anlegget for en symbolsk sum. Stiftelsen bør ha med SØF, Fjell kommune og mulige andre offentlige instanser, sier Elsa Nordvik.

KRIGSMINNE: I lang tid har Sotra og Øygarden Forsvarsforening (SØF) lagt ned en betydelig innsats for å ta vare på og utvikle Fjell festning til et historisk kulturminne. Nå kan det gå mot en lenge etterlengtet kommunal overtakelse av anlegget.<p/> ARKIVFOTO: HELGE SUNDE