I dag er morsmålsundervisningen administrert fra Møhlenpris skole. Opplæringen er organisert som en etat i byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett.

Byrådet foreslo at personalansvaret for morsmålslærere skulle legges ut til skolene. Bystyret syntes imidlertid at dette ikke var noen god idé

Etter forslag fra Sosialistisk Venstreparti ønsket bystyret i stedet å vurdere flere organisasjonsmodeller, før kommunen bestemmer seg endelig for hvordan undervisningen skal administreres. Blant annet skal en arbeidsgruppe studere nærmere modellen som nyttes i Oslo. Til vinteren vil derfor saken komme opp for de folkevalgte på nytt.

I debatten i går ga for øvrig Frank W Hansen fra Pensjonistpartiet i klare ordelag uttrykk for at han er meget skeptisk til at fremmedspråklige elever får undervisning i sitt morsmål.

— Jeg har registrert at mange innvandrerbarn får svært dårlige karakterer i den videregående skolen. Har ingen tenkt på at årsaken kan være at de ikke behøver å lære seg norsk på samme måte som andre barn og unge, sa Hansen.