De fire forurensende feltene ligger ved flyplassen på Gardermoen, Rygge flystasjon, og ved de to virksomhetene Solberg Scandinavian og Mongstad raffineri i Lindås kommune i Hordaland.

Resultatene viser til dels høye konsentrasjoner av kjemikaliene perfluorerte forbindelser (PFOS) ved alle de fire brannøvingsfeltene, men omfanget av spredningen og miljøkonsekvensene er foreløpig ikke klarlagt.

I Norge ble det forbudt å bruke PFOS i brannskum i 2007. PFOS er giftig ved gjentatt eksponering og har vist reproduksjonsskadelige effekter på pattedyr. Kjemikaliene er meget tungt nedbrytbart og har derfor lang oppholdstid i naturen.

Statens Forurensingstilsyn (SFT) varsler at det vil sørge for å gjennomføre nødvendige oppryddingstiltak og få kartlagt andre brannøvingsfelt der det er benyttet slikt skum.

Christian Erik Bergheim