Det er konklusjonen i en rapport utarbeidet av et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Bergens-området.

Kystverket overtok fra årsskiftet det operative beredskapsansvaret fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Sammen med SFTs gjenværende funksjoner, er beredskapen plassert i Horten.

— Beredskapsavdelingen bør flyttes til den del av kysten som har størst risikopotensial, det vil si ulykker med store tankskip. Saklige argumenter tilsier at kysten av Vestlandet, og spesielt området Mongstad-Bergen peker seg ut som en logisk lokalisering, mener havnedirektør Morten Melbom i Bergen og omland havnevesen. Han har også ledet utvalget som har levert rapporten. Foruten havnevesenet, stiller Statoil Mongstad, Hydro-Stureterminalen, Fiskarlaget Vest, Haakonsvern orlogsstasjon, UiB, Bergen Næringsråd og Vestnorsk Havbrukslag seg bak utredningen.

Før eller siden ...

50.000 årlige skipsbevegelser i krysningspunktene mellom hovedleden langs kysten og innseilingsledene til Sture og Mongstad gjør at disse farvannene nordvest for Bergen har status som Norges høyrisikoområde nummer én.

— Før eller senere vil det trolig skje et uhell i dette farvannet, kanskje også av mer alvorlig art, påpeker rapporten.

Og det er skremmende scenarier som tegnes. De største tankskipene som anløper Mongstad og Sture er opp mot 400.000 tonn. Et forlis ved Mongstad, med tilsvarende utslipp som fra «Exxon Valdez» i Alaska i 1989, vil forårsake miljøødeleggelser helt nord til kysten av Nordland. De økonomiske skadevirkningene kan i verste fall beløpe seg til et titall milliarder.

Komplett kompetanse

— Det nasjonale tyngdepunktet for oljevernberedskapen bør samles i nærheten av Mongstad og Sture. Den økende trafikken av oljetankere til og fra Russland langs norskekysten, tilsier også at beredskapsavdelingen bør flyttes fra Horten. Basert på faktorer som trafikkmengde, sårbarhet og ulykkesrisiko, er det innlysende at Vestlandskysten peker seg ut som logisk lokalisering, sier Melbom.

Han fremhever også kunnskapen og kompetansen som alt finnes i og rundt Bergens-området. Havnedirektøren nevner i fleng de oljefaglige miljøene til Statoil og Hydro på Mongstad og Sture, Haakonsvern orlogsstasjon, NUTEC, Havnevesenet og Kystverkets eksisterende avdeling.

Melbom avviser overfor BT at utspillet er enda et regionalt fremstøt for å kare til seg flere offentlige arbeidsplasser.

Ikke vikarierende motiver

— Det er faglige og beredskapsmessige kriterier som må legges til grunn, ikke andre vikarierende motiver. Bergens-området har landets mest komplette miljø på alt som har relevans til forurensningsberedskap. Dessuten er det grunn til å minne om at Bergen og omland havn er den tredje største på gods i Europa. Den totale godsmengden som losses og lastes årlig utgjør mer enn 96 millioner tonn. Av dette er 90 prosent olje- og petroleumsprodukter.

Melbom understreker at utvalget ikke vil ribbe Horten for enhver oljevernberedskap.

— Både der, og ikke minst i Nord-Norge, bør beredskapsstasjonen oppgraderes, sier han.

Havnedirektøren mener plasseringen av Kystverkets beredskapsavdeling mot akutt forurensning er et naturlig tema for en ny stortingsmelding om oljevern. I likhet med Norges Miljøvernforbund, mener det interkommunale utvalget det er på høy tid regjeringen utarbeider en slik melding.

FORLIS: Bulkskipet MS «Mercantil Marica» brakk i to ved innløpet til Sognefjorden i 1989. Et interkommunalt utvalg frykter en langt større katastrofe hvis en større oljetanker forliser nær oljeterminalene på Mongstad eller Sture.

ARKIVFOTO. JAN M. LILLEBØ