Ordførar Knut Moe, som var mot grensereguleringa, er ein av dei som bøygde seg for fleirtalet i den rådgjevande innbyggjarhøyringa måndag. Der røysta 133 ja og 66 nei.

Av dei tre som framleis er mot å utvida kommunen med grendene Eksingedalen og Eidslandet, er to frå Solrenningslista og ein frå Samlingslista.

Med kommunestyrevedtaket i dag er det offisielle Modalen for grenseregulering, og fylkesmannen får melding om dette.

Vaksdal kommunestyre skal gje uttale 28. september.

Fylkesmannen vil legga vekt på vedtaka i dei to kommunestyra, tala frå folkerøystinga og andre element når han skal gje tilråding til Kommunaldepartementet, som avgjer saka på statsrådnivå, sannsynlegvis etter samråd i Regjeringa.

Vert grensereguleringa gjennomført, aukar folketalet i vesle Modalen kommune frå 360 til 660 innbuarar, medan Vaksdal taper store vasskraftinntekter.