— Vedkommande er suspendert frå jobben. Det er rutine i så alvorlege saker, opplyser informasjonssjef Arne Eithun i Helse Førde.

Ifølgje Eithun var det helseføretaket som melde saka til politiet tidleg i førre veke, kort tid etter at dei var blitt kjent med påstandane mot sjukepleiaren.

Ikkje erkjent overgrep

  • Vedkommande helsepersonell har ikkje erkjent at noko irregulært eller ulovleg har skjedd, seier Eithun til Bergens Tidende.

Det skal ha vore pasienten sjølv som varsla personalet om det som skal ha pågått. Vedkommande var då innlagt ved eit av sjukehusa i Helse Førde.

Ut frå opplysningane frå fornærma skal overgrepa ha skjedd fleire gonger over ein avgrensa tidsperiode i 2009.

— Vi håpar no at politiet gjennom si etterforsking vil få fram kva som faktisk har skjedd i denne saka, seier Eithun.

Helsetilsynet kobla inn

Forhold av typen sjukepleiaren i denne saka er mistenkt for, kjem vanlegvis inn under paragraf 193 i straffelova. Denne omhandlar «den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold». Paragrafen har ei øvre strafferamme på fem års fengsel.

Påtaleansvarleg Ronny Iden ved Sogn og Fjordane politidistrikt hadde i går ikkje sett saka, og seier til Bergens Tidende at det er for tidleg å seie noko.

Ved sida av politiets arbeid har Helsetilsynet oppretta tilsynssak mot den mistenkte sjukepleiaren.

— Ut over det forholdet som er meldt, veit vi lite om denne saka så langt. No har vi etablert kontakt med politiet, og så vil vi etter kvart få innsyn i deira etterforsking. Så ser vi etter kvart kva som ligg i dette, seier fylkeslege i Sogn og Fjordane, Petter Øgar.