Lederen for Nexi Bygg hadde helst sett at hun slapp å betale seg ut av nabokonflikter. Når hun nå velger å gjøre det i full offentlighet, er det for å rette søkelyset mot en praksis som er blitt mer og mer vanlig de siste årene.

Klager koster

– Dette er et resultat av at politikerne ber oss om å komme i dialog med de som protesterer.

Quam mener utbyggerne havner i et dilemma når de skal i dialog med naboene. Skal naboene ha en reell medinnflytelse, så må dette skje veldig tidlig i prosessen. Kommer de ikke inn tidlig, ligger naboenes makt i å klage.

– Klager kan enten forsinke prosessen eller føre til at politikere reduserer på prosjektet for å komme klagerne i møte. Begge deler koster penger.

Lederen for Nexi Bygg mener det finnes flere eksempler på at svært gode prosjekter reduseres av politikerne uten noen god faglig begrunnelse.

Selger klagen

– I mange tilfeller skjer dette først og fremst på grunn av naboprotester. Jeg synes det vil være en sværtuheldig utvikling dersomdet blir slik at naboprotester fremmes med økonomisk vinning som motiv.

Quam har ikke noe imot dialog, men hun mener politikernes oppfordring til dialog fritar dem fra å ta ubehagelige politiske valg. Hun viser til at 60 prosent av fremtidig boligbygging i Bergen skal skje gjennom fortetting. Dette er ikke mulig å få til uten at det rammer naboer.

– Fortetting er ønskelig sett fra et offentlig synspunkt for bedre å utnytte offentlig finansierte veier, vann, avløp skoler og barnehager, fremfor å måtte bygge nytt. Da må også politikerne tørre å skjære igjennom, og vedta det de mener er riktig, fremfor å overlate til utbyggere og føre denne typen dialoger med naboene, sier Kathrine Quam.