— Løsningen for Hatlestad handler ikke bare om kostnader. De er en del av bildet, men helheten vil trolig avgjøre hva kommunen går inn for, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

Konsulentselskapet Multiconsult har på oppdrag fra Bergen kommune grovregnet på hva det vil koste å sikre fjellskrenten mot nye ras. I tillegg til de 25 millionene, kommer kostnadene til riving og eventuell gjenoppføring av de fem totalskadde rekkehusene, trolig rundt ca. ti millioner. Med andre ord en totalkostnad på minimum 35 millioner. Dette alternativet innebærer at husene blir stående som før i det rasutsatte området.

Dyrest å rive

Multiconsult presenterte i en tidligere rapport to alternative modeller for det rasutsatte området. Alternativ en gikk ut på fullstendig sikring av den rasutsatte fjellskråningen. Det andre alternativet foreslo riving av 12-13 jordskred- og steinsprangutsatte rekkehus. I dette alternativet lå også flytting og omlegging av hovedveien videre innover Hatlestad terrasse. Her har kommunen vurdert tre ulike veitraseer inn i området. Kostnadene til ny vei er ikke lagt inn Multiconsults regnestykker.

Konsulentene mener det vil koste mellom 9 og 14 millioner kroner å sette denne løsningen ut i livet. I tillegg kommer utgiftene ved ekspropriere og rive 12-13 hus. Med en prislapp på to millioner pr. hus, utgjør dette 26 millioner. Rivningsarbeidet vil også koste en god del. Det kan derfor se ut som om dette alternativet blir det klart mest kostbare.

Lytte til beboerne

Kommunen arbeider nå med egne kostnadsberegninger for de to alternativene.

— Dette vil være klart innen byrådets møte 2. november, sier informasjonsdirektør Robert Rastad.

Etter det Bergens Tidende erfarer, er det grunn til å tro at de folkevalgte i stor grad vil lytte til Hatlestad-beboernes egne ønsker. Flere av dem har uttrykt at de er mest komfortabel med at husene deres blir revet, og at de får bygge nye et annet sted. De ser helst at det skjer i Valle-området, og at de fortsatt får bli naboer.

— Vi har hele tiden hatt en tett og god dialog med Hatlestad-beboerne. Den ønsker vi å beholde. Det viktigste for dem akkurat nå, er å få en avgjørelse på hva som skjer videre, og at beslutningen ikke trekker i langdrag. Jeg håper og tror at vi har et svar til dem etter byrådets møte 2. november, sier Robert Rastad.

Risikofylt arbeid

Beboer-representantene ble i går orientert om Multiconsults foreløpige kostnadsoverslag.

Geologene anslår at det vil ta ett år å sikre fjellskrenten der jord- og steinraset gikk. De skriver også at arbeidet vil være forbundet med vesentlig risiko. Konsulentene regner dessuten med at fjellsikringen vil kreve omfattende ettersyn og fremtidig vedlikehold. Dette er også momenter som kommunen vil ta med i sin vurdering.

Bergen kommune har etablert kontakt med forsikringsselskapene og Norsk Naturskadefond for å drøfte finansieringen av tiltakene som skal gjennomføres.