Til grunn for mitt arbeid vil det alltid ligge en kristendemokratisk ideologi. KrFs verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret:

FOR DET FØRSTE må rusomsorgen i Bergen og Hordaland bli bedre. Det er altfor mange som ikke får den hjelpen de trenger i dag. Det vil ikke være nok med en akutt legevakt som nå skal etableres. Vi må gi et videre helhetlig behandlingstilbud. Som samfunn har vi et ansvar for å redusere skadevirkningene av rusmidler og gi rusavhengige hjelp til å bli rusfrie og begynne et nytt liv. En offensiv ruspolitikk handler om aktivt forebyggende arbeid.

For det andre må barn og unge med psykiske lidelser få raskere og bedre behandling. For det tredje må de sykeste eldre få lovfestet rett til bolig, behandling, kompetansepersonell, med klagerett. Selv om mye er bra i norsk eldreomsorg, må kvaliteten i omsorgstilbudet heves. Mange ansatte sier de ikke har god nok tid til å vise omsorg.

FOR DET FJERDE og femte vil jeg kjempe for ny Barneklinikk (BUS) og følge bygging av ny høyskole i Bergen nøye. For det sjette vil jeg fjerne arveavgiften ved generasjonsskifte i bedrifter, og formuesskatten på arbeidende kapital.

KrF mener at vi trenger en vridninger i skattesystemet ved blant annet å redusere skatt på arbeid, særlig overfor personer med lavere inntekter – og foreta en dreining bort fra skatt på næringsliv og verdiskaping. Det vil ha stor betydning for de mange små og mellomstore bedriftene i Hordaland.

FOR DET SJUENDE er et levende landbruk viktig, spesielle tiltak for landbruket i Hordaland må vurderes. Bondens arbeid er viktig for nasjonen og må verdsettes slik at de som driver landbruk, må sikres en inntekt på linje med andre yrkesgrupper.

For det åttende er samferdsel også avgjørende, både for næringsliv og miljø. Det må satses mer på kollektivsatsing, og statstilskudd til Bybanen, fergefri stamvei og opprustning av Bergensbanen bli viktige saker i neste stortingsperiode. Både tilgjengelighet, avgangshyppighet og konkurransedyktige priser, er nødvendig for å få flere til å velge kollektive reiseformer.

Kommentarer til innlegget? Del dem med leserne her.