I budsjettet sies det klart fra om dette, og det er en følge av at budsjettrammen ikke økes.

Tvert om vil utgiftene til drift og vedlikehold av de kommunale veiene neste år koste 115,1 millioner kroner, som er 1,5 millioner kroner mindre enn i år. Dette beløpet forblir uforandret frem til og med 2007, ifølge økonomiplanen.

I praksis betyr det innsatsen reduseres bitte lite grann for hvert år. Når det gjelder fylkesveiene i Bergen, er det fremdeles uavklart hvem som må påta seg å betale for belysningen. I Bergen er det til sammen 705 kilometer kommunale veier, medregnet gang— og sykkelveier.

Kommunen venter at trafikken på de kommunale veiene vil øke med 7 prosent pr. år fremover