Vegtrafikken slapp ut 0,7 prosent mindre klimagassar i fjor enn året før, viser miljørapporten frå Hordaland fylkeskommune.

For heile landet har det derimot vore ei utsleppsauke på 0,4 prosent, så Hordaland går bokstaveleg tala mot straumen.

Likevel er nedgongen på langt nær stor nok til at fylket skal klare å oppfylle målet om 22 prosent lågare klimautslepp innan 2020. Då måtte ein kutta utsleppa med 2,5 prosent årleg frå 2009-nivået. I staden auka utsleppa i åra fram til 2011, viser rapporten.

— Godt teikn

— Sjølv om nedgongen er liten og utrekninga noko usikker, er det i alle fall eit godt teikn at utsleppa no har flata ut. Om det er for seint, får andre vurdere, seier spesialrådgjevar Stian Skår Ludvigsen i Hordaland fylkeskommune.

Han fortel at fylkeskommunen har laga sin eigen oversikt fordi Statistisk sentralbyrå har slutta å lage fylkesvise tall over CO2-utslepp.

— Vi har ein klimaplan med mange mål, og utan fylkestal blir politikarane ståande på bar bakke. Difor har vi gjort noko heilt unikt for Hordaland: nemleg rekna ut CO2-, NOx- og svevestøvutslepp frå vegtrafikken i fylket, seier Skår Ludvigsen.

Bensinsalet stuper

Utrekninga er komplisert, men baserer seg mellom anna på statistikk over drivstoffsalet i fylket. Den viser at det blir seld stadig mindre bensin, medan dieselsalet aukar.

Diesel har lågare CO2-utslepp enn bensin, men produserer til gjengjeld større mengder lokal luftforureining, i form av NOx og svevestøv. Fordi drivstofforbruket totalt uansett har gått ned siste året, er det registrert ein ørliten nedgang også når det gjeld NOx.— Totalt blei det seld fem millionar færre liter drivstoff i Hordaland enn året før. Vi veit ikkje om det tyder at folk køyrer mindre. Nedgongen kan òg skuldast at nye bilar er meir drivstoffeffektive, trur Skår Ludvigsen.

Ferjene er CO2-syndarar

Drivstofforbruket til bussar og bybane i kollektivtrafikken i Hordaland gjekk ned med 77.469 liter frå 2011 til 2012. Med dette vart miljøet spart for 240 tonn CO2, viser rapporten.

Men det er ferjene og snøggbåtane som er dei store CO2-syndarane i kollektivtransporten. Bussane i fylket stod for 43 prosent av kollektivutsleppa, og sjøtransport for dei resterande 57 prosentane. Og busstrafikken utgjer berre 5,3 prosent av utsleppa frå vegtrafikken.

Om Hordaland har gjort det litt betre enn resten av landet siste året, har vi mykje å ta igjen. Utsleppa frå vegtrafikken i Hordaland var heile 45 prosent høgare i 2012 enn i 1995, går det fram av rapporten. I heile Noreg har utsleppa auka med 24 prosent i same periode. Både nasjonalt og i Hordaland var det eit hopp i klimagassutsleppa frå 2009 til 2010, deretter har utsleppa flata ut.

70 tonn dopapir

Miljørapporten tek også føre seg fylkeskommunens eiga forbruk. Det kjem mellom anna fram at fylket kjøpte inn 110 tonn kopipapir i fjor, ein reduksjon på 14 prosent. Bruken av toalett- og tørkepapir auka derimot, til 70 tonn.

Energibruken i fylkeskommunale bygg auka kraftig som følgje av ein kald vinter. Likevel gjekk CO2-utsleppa ned. Det skuldast at færre bygg nyttar fyringsolje.

Også reiseverksemda til fylkeskommunen blei redusert i fjor. Likevel køyrde dei tilsette ei lengde tilsvarande 40 gongar rundt ekvator, skal vi tru rapporten.