Utgiftene til forsvarerne i straffesaken er allerede på nærmere 300.000 kroner. Det må staten betale. Arbeidsrettssaken mot Atle Karlsvik blir langt mer omfattende, og kan ta flere måneder. Her betaler admiralens fagforening, Befalets Fellesorganisasjon, advokatene. Saken kommer opp over nyttår.

Allerede etter første rettsrunde i de to rettssakene kan advokatutgiftene ha passert millionen. Senere vil det påløpe nye kostnader ved eventuelle ankesaker.

To forsvarere

Atle Karlsvik har fått godkjent to offentlig oppnevnte forsvarere. Advokatene Dag Steinfeld og Geir Sviggum ble utnevnt da det ble tatt ut siktelse mot admiralen.

— Vi ble to fordi sakskomplekset var svært omfattende, sier Steinfeld.

De to advokatene har fått utbetalt 52.000 kroner, men har ikke sendt salærkrav etter at tiltalen ble forkynt for deres klient.

- Formidabelt arbeid

— Jeg vil ikke spekulere i hvor stor sluttregningen blir, men vi har hatt et formidabelt arbeid. Vi har selv måttet foreta en god del etterforskning for å få saken tilstrekkelig belyst, sier Dag Steinfeld.

Hovedforhandlingen i Bergen tingrett strakte seg over ti dager. Det faste salæret i straffesaker er 835 kroner timen. For fremmøtet i retten og arbeid før og under rettssaken har de to advokatene til gode i overkant av 200.000 kroner.

- Kostbar sak

I politiet arbeidet en etterforsker nesten på heltid med saken i flere måneder. Etterforskningen omfattet en rekke forhold. Da tiltalen kom, kokte det ned til fem poster på i alt 63.000 kroner.

— Det er ingen tvil om at dette er en svært kostbar sak for staten, særlig målt opp mot summen det er snakk om, sier Steinfeld.

Full lønn

Dyrt er det også på andre måter. Karlsvik har fått ca. 1,2 millioner kroner i lønn siden han ble permittert fra sin stilling som sjef for fellesstaben i Forsvarsstaben. To av Atle Karlsviks nærmeste underordnede fra tiden som sjef for Sjøforsvarets skoler har også full lønn fra Forsvaret, selv om de er frabeordret sine stillinger og annet personell satt inn i dem. Også dette koster godt over en million.

Forsvarsstabens og departementets kostnader til saksforberedelsene er også betydelige. Innledningsvis ble det brukt mye tid for raskest mulig å få et bilde av sakens omfang. Etter «akuttfasen» ble det brukt mye ressurser på å bistå politiet, og til å samle materiale til avskjedssaken.

Kan ikke tallfestes

— Det er nesten umulig å tallfeste dette. Det vi kan si, er at vi har gjort en nødvendig jobb for å avklare admiral Atle Karlsviks økonomiske disposisjoner fra 1. november 2003 og frem til han ble frabeordret sin stilling i november 2006, sier underdirektør Birgitte Frisch, sjef for presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarsstaben.

Staten hadde også kostnader under selve straffesaken. En representant for departementet fulgte hele saken, en jurist fra regjeringsadvokaten var til stede de tre første dagene, mens Birgitte Frisch var i Bergen fire av de ti rettsdagene.

TILTALT: Atle Karlsvik står tiltalt for grovt bedrageri og uforstand i tjenesten. Dommen er ventet å falle fredag.
Marit Hommedal, Scanpix