— No er vi på veldig god veg. Dette vil vere ei viktig brekkstang for å få inn midlar både frå det offentlege og private, slår generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Kristen Grieg Bjerke, fast til Sogn Avis.

Det er stiftinga UNI som har gitt milliongåva. I Fortidsminneforeningens 157 år lange historie har dei aldri fått ei så stor pengegåve.

Representantar frå stiftinga var i sommar på synfaring til Borgund stavkyrkje. Der fekk dei sjå med eigne auge at den store auken i talet på turistar fører til ein slitasje som held på å øydeleggje eit av dei viktigaste historiske bygg i landet.

Ved utgangen av august syner statistikken at besøkstalet har auka med 13 prosent i år. Grieg Bjerke er overtydd om at veksten vil halde fram. Grunnen er stamvegen og den nye Lærdalstunnelen, som har ført til kraftig trafikkvekst gjennom Lærdalsdalen.

Planen er at eit besøkssenter skal avlaste stavkyrkja. Bygget er kalkulert til 15,2 millionar kroner. Fortidsminneforeningen arbeider for å få til eit spleiselag der det offentlege betaler halvparten og resten kjem frå private sponsorar. Målet er at nybygget skal stå ferdig til våren 2004.

No skal det verta besøkssenter ved vakre Borgund stavkyrkje.
FOTO: ARNE NILSEN