HANS K. MJELVA

Bergen kommune er forsikret mot erstatningskrav i Giardia-saken. Forsikringen har en egenandel på 250.000 kroner, og dekker utbetalinger opp til 30 millioner kroner. Med utsikter til flere langtidssyke, kan kommunen prise seg lykkelige for forsikringen.

De langtidssyke kan kreve erstatning for alle utgifter, og for tapt arbeidsfortjeneste. Det siste gjelder riktig nok ikke hvis du får dekket tapet gjennom trygdesystemet eller egne forsikringsordninger.

Mange med store krav

Men selv om du får sykepenger fra arbeidsgiver/staten, kan du likevel ha krav på erstatning for tapt livsutfoldelse. Dette er med andre ord erstatning for at livet ditt blir dårligere på grunn av lidelser som skriver seg fra Giardia-epidemien.

Denne typen erstatning følger egne satser basert på en medisinsk vurdering. Her kan erstatningsbeløpet komme opp i flere hundre tusen kroner per person.

En annen gruppe som trolig kan kreve større erstatningssummer er studenter. Blir de for eksempel forsinket et år i studiene på grunn av Giardia-smitten, vil de ha krav på en årslønn i erstatning.

30 millioner kan bli for lite

Et enkelt regneeksempel kan vise at 30 millioner ikke nødvendigvis strekker langt: Det er nok at 100 personer har krav på 300.000 kroner hver. Med langtidssyke, studenter som mister studieår og folk som får langtidsplager er dette slett ikke urealistisk.

En drøy måned etter at kommunen tok på seg erstatningsansvaret for Giardia-epidemien i fjor høst, har det likevel bare kommet inn 100 søknader om erstatning.

Over 1300 ble smittet i epidemien, og de fleste av disse har hatt utgifter som vil bli dekket av erstatningsordningen.

Det er derfor god grunn til å tro at søknadsbunken vil bli større utover sommeren. De har uansett rimelig god tid på seg. Foreldelsesfristen for kravene er tre år, fra de ble smittet.

Av dem som har søkt til nå har 22 fått innvilget erstatning. Men disse har bare hatt mindre utgifter, mellom 300 og 1500 kroner.