Ledelsen på Mjellem & Karlsen og borevisor i Møllendalsbakken 9 AS leter foreløpig etter forklaring på hvor 36 millioner kroner har tatt veien.

Fra MK-gruppen alene er over ti millioner kroner sendt til Frankrike — angivelig for å finansiere en herregård som Uppstrøm er sterkt engasjert i.

Overførte 30 millioner

Administrerende direktør Frode Hoff i MK-gruppen og borevisor Terje Knudsen i konkursboet til Møllendalsbakken 9 AS legger ikke skjul på at de stiller store spørsmål ved svært mange transaksjoner som er foretatt. Ingen av dem har full oversikt over hvor mange penger som er ført ut av selskapene.

— Jeg kan bekrefte at vi i etterkant er blitt kjent med at Carl Fredrik Seim har overført i størrelsesorden 30 millioner til seg selv fra MK-gruppen, Uppstrøm og selskapet Paleum. Dette skjedde fra august 2002 til i begynnelsen av januar i år, sier Hoff til Bergens Tidende.

«Hemmelig konto»

— Var ikke administrasjonen klar over dette?

— Nei, ikke i begynnelsen. Det skjedde ved at Seim opprettet en egen konto som bare han hadde signatur på. Vi fikk først vite om det da det dukket opp noen kontoutskrifter. Vi har ennå ikke full kontroll over hvilke beløp det dreier seg om. Foreløpig vet vi at beløp fra kontrakter Seim selv fremforhandlet for gruppen ble betalt over denne kontoen. Det dreier seg om oppgjør for Hanøytangen, sluttoppgjør med konkursboet og diverse salg av varelager/kontrakter fra Mjellem & Karlsen AS.

Ingen av disse midlene er brukt til å betjene lånet på cirka 100 millioner, fra Den Norske Krigsforsikring for Skib, som finansierte kjøpet av MK-gruppen.

Mangler oversikt

Borevisor Terje Knudsen legger ikke skjul på at det er svært vanskelig å få oversikt over konkursboet i Møllendalsbakken 9 AS.

— Vi arbeider nå med å gå gjennom konkrete transaksjoner. Foreløpig undersøker vi konkret transaksjoner på seks millioner som vi ikke kan se har noe med selskapets drift å gjøre. Beløp Seim kan bli holdt ansvarlig for.

— Er det flere usikre spørsmål?

— Jeg vil ikke utelukke at vi kan finne tilsvarende beløp når vi også begynner å se på utbetalinger som er foretatt til andre i systemet. Jeg sitter med et inntrykk av at det har vært svært liten orden og oversikt over situasjonen, slik at midler som er skaffet til veie av enkeltselskaper er blitt brukt der det er behov - uten tanke på om det er til forhold som angår selskapet. Dette er skjedd i situasjoner der selskapet klart er i pengemangel, sier Knudsen.

Regnskap mangler

Carl Fredrik Seim har ennå ikke klart å få ferdig regnskap fra perioden etter oktober i fjor.

— Jeg vil ikke laste Seim for det, da han ikke har fått de oppgavene som er nødvendig fra blant annet BN Bank. Det gjelder blant annet sluttoppstilling for salg av eiendommene tidligere i år, sier Knudsen til BT.

Knudsen regner også med at det kan bli aktuelt med omstøtelsessaker mot BN Bank for å skaffe boet midler. En nærmere klargjørelse av transaksjonene som har vært mellom Paleum (Uppstrøm) og Møllendalsbakken 9 AS er også forhold borevisor er svært opptatt av å få kartlagt.

— Vi har tilskrevet dem for å få oppgaver, sier Knudsen.

To kjøp uten egenkapital

To ganger har Seim kjøpt bedrifter for over 260 millioner kroner - uten at det er spor etter egenkapital fra hans side. De eneste lokale pengene som hittil er kommet frem er en million kroner fra Thorleif Lilleås i entreprenørfirmaet Strand AS. Resten er finansiert ved låneopptak og overtakelse av lån. I begge tilfellene er det Uppstrøm-selskapet Paleum som står sentralt. Først som selger av Møllendalsbakken 9 AS, der de sørget for at Seim overtok lån i BNbank på 98 millioner kroner. I tillegg ga de betydelig selgerkreditt.

Ved kjøpet av Mjellem & Karlsen var det Paleum som ordnet lån i Den Norske Krigsforsikring for Skib. Et lån de fortsatt er ansvarlige for sammen med Seims selskap Njari Holding - som formelt kjøpte MK-gruppen..

Likhetstrekkene i de to sakene er at etter kort tid kommer lån i mislighold og kreditorer får ikke penger - men store summer forsvinner til formål som ikke ser ut til å ha med bedriftenes virksomhet å gjøre.

— I samarbeid med DNK har vi nå besluttet å engasjere Jon Wiggen fra revisjonsselskapet Kjelstrup og Wiggen som ekstern revisor som kan undersøke transaksjonene, og om det er gjort noe ulovlig, sier Hoff til BT.

Herregård i Frankrike

Etter hva Bergens Tidende erfarer er store beløp fra MK-gruppen utbetalt til arbeidene med en stor herregård i Frankrike. Dette har vært Tor Arne Uppstrøms prosjekt. Formelt eies herregården av et datterselskap til Paleum.

Etter hva Bergens Tidende får opplyst har Uppstrøm ikke lenger noen innflytelse eller kontroll over Paleum. Det er hans kone Gunn Aarøe som står oppført som eier, men også dette selskapet styres nå i realiteten av DNK, og det pågår et nitid arbeid for å skaffe oversikt over en rekke transaksjoner.

Det var i går ikke mulig å få kontakt med Uppstrøm eller Seim.

Carl Fredrik Seim.
Foto: Gidske Stark