Warloe innkalte til pressekonferanse om en såkalt tertialrapport – kommunens løypemelding om økonomien – for første gang siden 2004. Den gang var det dystre nyheter. Nå kunne finansbyråden opptre som en årstidsforvirret julenisse.

Fjorårets overskudd

Til sammen 71,4 millioner av fjorårets overskudd ble delt ut til gode formål innen alle kommunale sektorer. Blant tiltakene som får mer penger er utstyr i skolene, bedre toalettforhold ved enkelte skoler, idrettsanlegg, inventar til sykehjem og kulturtiltak for eldre. Tre millioner brukes til å kjøpe nye trygghetsalarmer for eldre.

Resten av 2006-overskuddet, knappe 100 millioner kroner, settes av i fond i påvente av regnværsdager. Finansbyråden lover at noen drypp i valgkampen ikke vil få ham til å løsne på pengepungen.

— Ikke mer valgflesk

– Nei, det ville vært uansvarlig å bruke opp alle pengene nå. Dette er det valgflesken vi kommer med, så får de andre partiene gjøre som de vil, sier Warloe.

Tertialrapporten viser at kommunen styrer støtt i forhold til budsjett. Riktignok har utgiftene blitt noe større enn forventet, men det har inntektene også. Ikke minst skyldes finansinntektene, særlig fra BKK og Bergen Tomteselskap. Skatteinntektene øker, men kommunen får beholde en mindre del av dem enn i fjor.

Her er tiltakene som får mer penger:

Oppvekst:

Forslag til tilleggsbevilgninger i tertialrapporten:

Midlertidige barnehager: For å få flest mulige barnehageplasser i 2007, skal det bygges midlertidige barnehager med en varighet på inntil tre år. Byrådet anbefaler å styrke budsjettet for de midlertidige barnehagene med 19,8 millioner kroner.

Barnehager: Full behovsdekning av barnehageplasser er byrådets hovedsatsing. Byrådet ønsker å øke investeringsbudsjettet med 1,45 millioner kroner for å realisere full behovsdekning.

Sikkerhetstiltak i barneparkene: Byrådet foreslår at det settes av 0,5 millioner kroner til nødvendige sikkerhetstiltak i barneparkene.

Søreide skole: Byrådet foreslår å bruke 5,04 millioner kroner til retting av forhold ved Søreide skole og ombygging av Ytrebygdsveien 49 slik at skolen kan bruke bygget.

Kringlebotn fotballbane: Prosjektet får en million kroner i tertialrapporten. De resterende fem millionene til prosjektet vil bli innarbeidet i økonomiplanen for 2008 –2011.

EM håndball 2008: I forbindelse med europamesterskapet i håndball 2008 – Euro 08 er det behov for å gjennomføre en del utbedringer i Haukelandshallen. Det foreslås å bevilge 1,8 millioner kroner.

Forslag til disponering av overskudd:

Realfag: Tre millioner kroner til innkjøp av utstyr til bruk i realfagundervisningen, mattesekken og forskersekken med mer.

IKT i skolen: To millioner foreslås til utbygging av IKT-infrastrukturen på ungdomstrinnet, for eksempel trådløst nettverk.

Bedre toalettforhold: Byrådet foreslår å bruke 2,5 millioner kroner til utbedring av toalettforhold på utvalgte skoler.

Friidrettens svar på ballbinge: Byrådet foreslår å bevilge 3,5 millioner kroner til Idrettslaget Fri sine planer om å bygge anlegget Friplass på Espeland. Det skal være en erstatning for friidrettsdelen på Espelandsbanen, som skal bygges om til en kunstgressbane.

Ballbane i Solheimslien: Beboerne fortjener bedre kvalitet på de få anleggene som finnes i området. Det foreslås nå at ballbanen ved Søndre Skogvei barnehage får en opprustning med kunstgress, lys og opprustning av parken. 600.000 kroner er foreslått til dette formålet.

Lys på Fløyen: Lysløypen på Fløyen skal få en generell opprustning med blant annet utskifting av lysarmatur. 500.000 kroner foreslås til dette tiltaket.

Vedlikehold av ballbinger: 600.000 kroner foreslås bevilget til å vedlikehold ballbingene i Bergen. Det kan også bli aktuelt med en ny ballbinge i tillegg til det som ligger inne i investeringsbudsjettet.

Helse og omsorg:

Forslag til tilleggsbevilgninger i tertialrapporten:

Økt barnetillegg: Byrådet foreslår å øke barnetillegget i sosialhjelpen fra 600 kroner pr. barn 7 – 18 år, til 800 kroner til alle barn, fra 0 til 18 år. Tiltaket iverksettes allerede fra juli. Dette vil gi en kostnad på 3,45 millioner for siste del av 2007.

Eldre og omsorgstrengende: Det meldes om økende utgifter, og en viktig forklaring er at antall brukere med store atferds- og omsorgsproblemer øker. Det er større behov for avlastningstjenester, og det totale antallet utviklingshemmede øker. Også innen hjemmesykepleien øker behov og etterspørsel. Totalt viser tjenestene et forventet avvik på 53 millioner kroner. Byrådet foreslår å øke budsjettet for eldre og særlig omsorgstrengende med 30 millioner kroner.

Barnevern og sosialtjenesten: Også innen barnevern er det et forventet avvik, mens sosialtjenesten viser en positiv trend gjennom de siste to årene. Antall sosialhjelps-mottakere er 9,5 prosent lavere enn i samme periode i fjor, og utgiftene til midlertidige botilbud er redusert. Tjenesten viser et forventet mindreforbruk på vel 20 millioner kroner.

Sekstimersdag: Bergen Hjemmetjenester KF skal innføre en ordning med seks timers arbeidsdag. Byrådet foreslår å sette av tre millioner kroner til dette.

Forslag til disponering av overskudd:

Kulturtiltak for eldre: Byrådet foreslår å avsette én million kroner til trivselsfremmende tiltak i alders- og sykehjem og ved eldresentre.

Inventar og utstyr til sykehjemmene: Byrådet foreslår å bruke fire millioner kroner til å skifte ut inventar og utstyr ved sykehjemmene, blant annet senger.

Opprustning av dagsenter og avlastning for psykiatriske pasienter: Byrådet foreslår å avsette tre millioner kroner til formålet.

Kompetanseheving innen omsorgssektoren: Byrådet foreslår to millioner kroner til kompetanseutvikling innen dette tjenesteområdet.

Miljø- og byutvikling:

Forslag til tilleggsbevilgninger i tertialrapporten:

Kollektivtiltak: Byråden foreslår å avsette 15,5 millioner kroner for å iverksette vedtatte kollektivtiltak og fullfinansiere enhetstaksten

Allhus på Fløyen: Til rehabilitering av et kombinert barnehagebygg/allhus i gamle Fløyen radiostasjon foreslår byråden å avsette 2,2 millioner kroner.

Forslag til disponering av overskudd:

Klima- og miljøtiltak. Byrådet foreslår å bruke 10 millioner kroner til konkrete tiltak for å gjøre kommunen som organisasjon mer miljø- og klimavennlig.

Ny energi rundt Damsgårdsundet. Den omfattende byomformingen som skal skje omkring Damsgårdssundet, skal bidra til at Bergen nasjonalt og internasjonalt kan vise en fremtidsrettet og bærekraftig byutvikling. Til ulike tiltak i tilknytning til utvikling av Damsgårdssundet foreslår byrådet å avsette 1 million kroner.

Ung jobb: Byrådet vil kombinere jobb til ungdom og studenter med bossrydding og enklere vedlikehold av park- og grøntområder i ytre bydeler, og foreslår at det settes av tre millioner kroner til dette formålet.

Vedlikehold av byrom: Byrådet foreslår å avsette tre millioner kroner til vedlikehold av heller, fortau og og trapper . I tillegg foreslås 1,5 millioner kroner avsatt til opprusting av benker og gjerder.

Kultur

Forslag til tilleggsbevilgninger i tertialrapporten:

Fire millioner ekstra til kirkene: Byrådet foreslår å øke netto driftsramme til Bergen kirkelige fellesråd med 2,8 millioner kroner. I tillegg blir det foreslått å sette av en million kroner til rehabilitering av et eldre våningshus ved Skjold kirke. Den økte rammen skal brukes til å bygge opp et vedlikeholdsteam for kirkebyggene.

Radio på jobben: Bergen kommune har inngått avtale med opphavsrettsorganisasjonene Tono og Gramo om betaling av avgifter for såkalt arbeidsplassmusikk. Byrådet foreslår å sette av 265.000 kroner til å dekke inn lytteavgiften.

Mer til Carte Blanche og Festspillene: Byrådet foreslår å øke driftsstøtten til Carte Blanche med 165.000 kroner og Festspillene i Bergen med 212.000 kroner. Staten har økt sin støtte og kommunen er forpliktet til å følge opp økningen.

Fuzz, USF og museum: Det blir også foreslått å øke bevilgningene til filmfondet Fuzz, Kulturhuset USF og Bergen Sjøfartsmuseum.

Forslag til disponering av overskudd:

Elektronisk musikk: Ekko - Bergen Electronic Music and Art Festival skal arrangeres fra 30. august. Byrådet foreslår å støtte festivalen med 100.000 kroner.

Elektroniske tjenester: Byrådet foreslår å sette av fire millioner kroner til nye elektroniske tjenester som byggesaksbehandling på internett.

Rom for Holberg: Bergen Skolemuseum ønsker å etablere et eget Ludvig Holberg-rom. Byrådet foreslår å bevilge 500.000 kroner til dette.

Reisestøtte til Harmonien: Byrådet ønsker å øke støtte til Bergen filharmoniske orkester med en halv million kroner. Midlene vil gå til dekning av turnéutgifter i utlandet.

Annet:

  • 500.000 til studenthuset Kvarteret, som støtte til leie av midlertidige lokaler mens huset bygges om
  • 500.000 til oppussing av presteboliger